Gospodarka wojenna XX wiek
PIASTOWIE, CHRZEST POLSKI I POCZ�TKI PA�STWA POLSKIEGO
Historia Polski i Brazylii
Polub nas na Facebook'u
ekiosk.pl

Mówią Wieki 7/2024

tylko
8.50 zł

DOSTʘPNE NA:
Win, iPad, Android

pobierz obrazy
Konkursy

Pompeje – Most do antyku

Na ekrany polskich kin wchodzi 21 lutego film Pompeje Paula W.S. Andersona, którego patronem prasowym są Mowią wieki. Historia gladiatora próbującego uratować ukochaną z miasta niszczonego przez wybuch Wezuwiusza to przykład kina przygodowego i katastroficznego ubranego w historyczny kostium. O prawdziwych dziejach antycznych Pompejów, zagładzie w 79 roku n.e., odsłonięciu ich pozostałości po wielu stuleciach i znaczeniu tego odkrycia dla nauki z romanistką Małgorzatą Członkowską-Naumiuk i archeolog dr Moniką Rekowską rozmawia Bogusław Kubisz:

W powszechnej świadomości Pompeje odkopane spod pyłu wulkanicznego uchodzą za miasto rzymskie. Czy słusznie?

Małgorzata Członkowska-Naumiuk: Pompeje miały bardzo długą historię, a rzymskie były tylko przez ostatnich 160 lat swego istnienia. Wcześniej były miastem italskim. Najstarsza osada, zajmująca jego południowo-zachodnią część, ukształtowała się pod koniec VII wieku p.n.e. Była to osada ludności miejscowej, prawdopodobnie Osków, którym przypisuje się wzniesienie najwcześniejszych pompejańskich murów miejskich z miękkiej skały wulkanicznej, datowanych na VI wiek p.n.e. Co ciekawe, mury te opasywały obszar tak rozległy jak powierzchnia późniejszego miasta.

Czy rozwój osady zawdzięczamy Grekom? Mogą o tym świadczyć ruiny doryckiej świątyni datowanej na VI wiek p.n.e.

M.C-N.: Obecnie odrzuca się tezę o greckiej dominacji politycznej w Pompejach, mówi się natomiast o intensywnych kontaktach, głównie handlowych, z koloniami greckimi tego regionu lub ogólniej – o wyraźnych wpływach greckich. Wspomniana świątynia znajdowała się raczej poza obrębem najstarszej części miasta. Zachowało się z niej podmurowanie (krepidoma) i części kolumn doryckich − była to ewidentnie budowla grecka bądź zbudowana pod wpływem kultury greckiej. Oddziaływanie Greków w sferze religijnej na pewno było silne, o czym świadczy chociażby kult Apollina, wywodzący się z greckich kolonii, przede wszystkim z Kume. Jedna z najstarszych świątyń w Pompejach była poświęcona właśnie temu bogu.

Monika Rekowska: Proces przejmowania przez ludność miejscową greckich wzorów w zakresie architektury i sztuki szczególnie dobrze jest widoczny w południowej Italii, niemniej zjawisko hellenizacji kultury i sztuki nie ominęło i Rzymu.

M.C-N.: Jeśli mowa o wczesnym okresie, to nie można też pominąć wpływu Etrusków, którzy w VI wieku zajmowali znaczną część Kampanii, m.in. rejon Kapui. Ich cywilizacja, podobnie jak grecka, oddziaływała na kulturę miejscowych Osków.

Kiedy w Pompejach pojawili się Rzymianie?

M. C-N.: Faktycznie dopiero na początku I wieku p.n.e. Ale przeskakujemy długi okres, bo wcześniej – przez prawie 400 lat – byli tam jeszcze Samnici. Zamieszkiwali tereny środkowej i południowej Italii, a w V wieku zaczęli napływać na obszar Kampanii i stopniowo wymieszali się z miejscową ludnością oskijską. Od tego okresu można mówić o Pompejach samnickich. Pod koniec IV wieku miasto zyskało status sprzymierzeńca Rzymu, co oznacza, że nie zostało wcielone bezpośrednio do państwa rzymskiego, lecz zachowało lokalną autonomię – własne urzędy, język. Mieszkańcy Pompejów co najmniej do I wieku p.n.e. mówili po oskijsku tj. językiem Samnitów, a w mieście istniały specyficznie samnickie instytucje. Na czele wspólnoty stał meddís túvtiks (osk.), czyli naczelnik, najwyższy urzędnik. Termin ten pojawia się na oskijskich inskrypcjach z Pompejów, np. na tej z Bramy Nolańskiej, na której widnieje imię Popidiusza, przedstawiciela znanego miejscowego rodu. W mieście istniała też rada – lokalny senat. Tak było aż do czasów wojny sprzymierzeńczej w 91 roku p.n.e. kiedy ludy italskie podległe Rzymowi zbuntowały się, ponieważ Rzymianie odmówili przyznania im obywatelstwa.

Czy wtedy Rzymianie zaprowadzili swoje porządki w Pompejach?

M. C-N.: W wyniku tej wojny prawie cała Italia weszła administracyjnie w skład państwa rzymskiego, Italikowie uzyskali status jego obywateli. Pompejańczycy prawdopodobnie od początku brali udział w walce przeciw Rzymowi, a w 89 roku p.n.e. miasto obległ Lucjusz Korneliusz Sulla, późniejszy dyktator. Nie jesteśmy pewni, czy je wówczas zdobył. Istnieje hipoteza, że Sulla walczył z pompejańczykami także po powrocie z wojny z Mitrydatesem, gdy ostatecznie rozprawiał się z przeciwnikami politycznymi. Pewne jest jedno: w 80 roku p.n.e. Sulla założył w Pompejach kolonię dla swoich weteranów, co z jednej strony było karą dla wrogiego mu miasta, a z drugiej nagrodą dla najbardziej oddanych żołnierzy. To wtedy w Pompejach zaczyna się okres rzymski.

M. R: Jeśli Sulla chciał ukarać miasto, to osiągnął odwrotny skutek, gdyż od utworzenia kolonii zaczyna się szybki rozwój Pompejów. Spowodowało to gwałtowny napływ ludności i nowych towarów, a to zaś przyciągnęło artystów i wpłynęło na rozwój architektury. Poza tym mieszkańcy miasta uzyskali rzymskie obywatelstwo.

M. C-N.: Nie zgadzam się, że Pompeje rozwinęły się dzięki założeniu tam rzymskiej kolonii. Już wcześniej, w okresie samnickim było to bogate, kwitnące miasto, w pełni ukształtowane urbanistycznie. W II wieku p.n.e., kiedy w Italii panował pokój, w wielu rejonach nastąpił gwałtowny rozwój miast. W samnickich Pompejach powstają w tym okresie okazałe budowle publiczne, jak teatr, termy (Stabiańskie), gmachy wokół przestronnego forum, oraz luksusowe domy prywatne. Można odnieść wrażenie, że bogata, zhellenizowana Kampania mogła nawet pod pewnymi względami wywierać wpływ na architekturę czy sztukę Rzymu. Niektóre typy „rzymskich” budowli pojawiają się wcześniej w Kampanii niż w samym Rzymie, na przykład termy.

M. R: Trzeba zachować ostrożność w sądach, gdyż bardzo wielu rzeczy nie wiemy, a innych nie jesteśmy pewni. Ma pani rację, że pierwsze termy w tzw. rzymskim układzie architektonicznym zostały odnalezione w Pompejach, co jednak nie znaczy, że w Rzymie, w II w. pne nie znajdowały się podobne instalacje – tyle, że Rzymu, z przyczyn oczywistych, nie możemy przekopać, by móc to stwierdzić.

M. C-N.: Najwcześniejszy styl tzw. malarstwa pompejańskiego powstał również w czasach, kiedy w grecko-samnickiej Kampanii nie czerpano ze wzorów rzymskich, ale hellenistycznych. Oczywiście nie twierdzę, że malarstwo to powstało właśnie w Pompejach; to miasto jest dla nas po prostu punktem odniesienia, ponieważ się zachowało.

M.R. Warto jednak przypomnieć, że t. zw. pierwszy styl pompejański w istocie został zapożyczony z dekoracji greckich domów hellenistycznych, a zatem w istocie nie była to kreacja pompejańskich rzemieślników.

Zatem postrzegamy sztukę starożytnej Italii przez pryzmat tego, co odnaleziono w Pompejach, tylko dlatego, że nie dysponujemy równie dobrze zachowanymi zabytkami z innych miast i regionów.

M. R: Wyjątkowość Pompejów polega na tym, że dają możliwość uchwycenia i przeanalizowania zmian w wielu dziedzinach życia, w tym sztuki, na przestrzeni kilku stuleci. Szczególnie istotne jest to dla badań architektury i dekoracji domów. W wielu z nich współistnieją ze sobą style dawne i późniejsze. Każe to z dużą ostrożnością podchodzić do podziałów na precyzyjnie datowane okresy, typy i fazy. Wymyślono je wtórnie, dopiero w XIX wieku. Mylnie rozumiane może być także samo pojęcie „malarstwo pompejańskie”. Tak je nazywamy bo po raz pierwszy i na taką skalę odnaleziono je w Pompejach, ale jego występowanie nie ograniczało się tylko do miasta, lub nawet całego regionu. Malowidła takie mogły występować nawet poza Italią.

Jakie typowe cechy miasta italskiego czy też rzymskiego można wskazać na przykładzie Pompejów?

M R: Pompeje umożliwiły kompleksowe studia nad urbanistyką oraz w ogóle procesem urbanizacji miast . Archeolodzy i historycy traktowali je jako gotową makietę typowego rzymskiego miasta. Pompeje były bardzo logicznie zaplanowane – ulice przecinające się pod kątem prostym, pozwoliły na wydzielenie regularnych insul, czyli inaczej kwartałów pod zabudowę. Budowle wznoszono właśnie w obrębie insul – wielkie kompleksy o charakterze publicznym zajmowały oczywiście kilka takich kwartałów. Dziś, dla oznaczenia poszczególnych budowli posługujemy się systemem, który stworzył dziewiętnastowieczny badacz Giuseppe Fiorelli. Podzielił on miasto na dziewięć stref , tzw. regiones, te na insule, te zaś na domy, nadając im numery. Ta numeracja ułatwia wskazanie położenia danego obiektu, ale nie ma nic wspólnego z oryginalną. Przy analizie planu Pompejów, przekonanie, że miasto rzymskie ściśle dzieli się na strefy prywatne i publiczne, w których znajdują się monumentalne budynki użyteczności publicznej: forum, teatry, amfiteatry czy termy, do których obywatele mają mieć łatwy dostęp, ulega pewnemu zachwianiu. Te strefy się przenikały w tzw. prywatnych, odnajdujemy wiele budowli, które spełniały funkcje publiczne. Nie było też ścisłego rozgraniczenia obszarów zamieszkiwanych przez ludzi bogatszych i biedniejszych. Z kolei to, że w obrębie murów odnaleziono ślady winnic, potwierdza, iż miasto nie miało bardzo ścisłej zabudowy z wyjątkiem dzielnic centralnych.

Wydaje się, że mieszkańcom Pompejów żyło się wygodnie.

M R: Żyć w Pompejach na pewno było przyjemnie. Miasto było położone w malowniczym terenie, z pięknymi widokami. Nie było to jednak uzdrowisko czy kurort, tak jak pobliskie Stabie czy Baje, gdzie Rzymianie przyjeżdżali odpocząć. Było to normalne, przeciętnej wielkości miasto − Ptolemais w odległej Cyrenajce, w którym prowadziłam badania, miało aż 230 ha powierzchni, Pompeje zaś tylko 80 ha, To pozwala na przyjrzenie się życiu zwyczajnych Rzymian, zwykle pomijanych w opisach pisarzy starożytnych ludnością, I to jest gratka, że nie mamy do czynienia ze stolicą ani dużą metropolią.

M. C-N.: Pompeje na pewno nie były wyjątkowe na tle innych miejscowości w Kampanii.

M R: W starożytności był to bardzo zamożny region ze względu na żyzność ziemi. Nie bez powodu krainę nazywano: Campania felix lub Campania copia rosae − Kraina szczęśliwa, Kraina pełna róż (stąd nazwa Kampania). Bardzo żyzne wulkaniczne gleby rodziły zboża, oliwki i inne rośliny śródziemnomorskie. Dodatkowo region ten leżał na szlakach handlowych, więc oprócz naturalnego bogactwa płynącego z rolnictwa i hodowli, korzystał z handlu. Ludziom żyło się tam lepiej niż gdzie indziej, ale musimy pamiętać, że nie wszyscy pompejańczycy byli bogaci. Wspaniałe rezydencje patrycjuszy to tylko część domów. Inne, skromniejsze zamieszkiwane były przez biedniejszych ludzi. Populację Pompejów najczęściej szacuje się na ok. 10 tys. ludzi. Do tego należy doliczyć kolejne 20 tys. osób mieszkających na terenach rolniczych obok miasta, które były z nim ekonomicznie związane.

M. C-N.: Pompeje leżały nad morzem, a jednocześnie u ujścia rzeki Sarnus, która w starożytności była spławna. Było to miasto portowe i handlowe, pełne przybyszów z różnych stron, cudzoziemców.

Jak wyglądały domy, w których mieszkali pompejańczycy?

M. R: Były bardzo zróżnicowane. Przykładem siedziby zamożnego rodu arystokratycznego jest stojący w centrum miasta Dom Fauna, który miał ok. 3000 m kw. i zajmował całą insulę. Nietypowo miał niezależne wejścia, dwa atria, potem mniejszy, a na końcu wielki dziedziniec – perystyl. Był to dom osiowy: mijało się najpierw część atrialną, potem tablinum, gdzie pan domu przyjmował gości, dalej znajdowały się pomieszczenia prywatne. Logika podpowiada, że tak rozległa budowla mogła powstać z połączenia kilku sąsiadujących, wcześniejszych domów. Zazwyczaj w rzymskim domu miejskim z ulicy dostępne były wejścia do tzw. tawern, czyli sklepów lub małych warsztatów. Właściciel mógł je prowadzić sam lub komuś podnajmować. W Pompejach są też domy, w których z ulicy wchodziło się od razu na piętro, do pomieszczeń mieszkalnych, niewątpliwie przeznaczonych na wynajem, co również przynosiło dodatkowe dochody właścicielowi.

Jakim rozrywkom oddawali się pompejańczycy? Ze względu na odnaleziony w mieście dom publiczny oraz liczne malowidła erotyczne podejrzewa się ich o rozwiązłość.

M. R: To stereotyp. W mieście rzeczywiście odkryto dom uciech. Jeden istniał na pewno, ale nie wiemy, czy było ich więcej.

M. C-N.: Na mnie sprawił on przygnębiające wrażenie. Małe, ciemne i duszne klitki − to było miejsce, do którego się wchodziło, szybko załatwiało „sprawę” i z którego równie szybko się wychodziło. Warto też pamiętać, że tanie prostytutki, które tam „oferowano” były niewolnicami, zmuszanymi do „świadczenia tych usług”.

M. R: Zwykło się przyjmować, że tam, gdzie są malowidła czy przedmioty związane z erotyką, musiały się odbywać jakieś niesamowite orgie. Tymczasem erotyka w świecie rzymskim była pozbawiona obsceniczności. Po prostu gdy było się brudnym, to się szło do term, a gdy miało się potrzebę seksualną − to do domu uciech. Trzeba też pamiętać, że rzymska rodzina to nie tylko ojciec, matka i dzieci, ale też niewolnicy i niewolnice. Były specjalne pokoje przeznaczone dla niewolnic, do których chodził pan domu, i tam mogły być malunki erotyczne − jako afrodyzjak lub instruktaż. Rzymscy piekarze też lubili na takie rzeczy popatrzeć. Trzeba to traktować tak jak plakat z nagą kobietą wiszący dziś u dozorcy w stróżówce. Wszechobecne fallusy miały natomiast inne znaczenie − uważano je za symbole siły i płodności, odstraszające złe moce i przynoszące szczęście domostwu. Gdy w XVIII wieku zaczęto odkopywać Pompeje i Herkulanum, znajdowano wiele przedmiotów o erotycznej treści. Zgromadzono je w Neapolu w tzw. Gabinecie Sekretnym, który dziś stanowi część Muzeum Archeologicznego − jeszcze w latach sześćdziesiątych ubiegłego stulecia trzeba było mieć specjalne pozwolenie, żeby tam wejść. Ich liczba budzi emocje, ale trzeba pamiętać, że zebrano je z bardzo dużego obszaru, a do tego są wyjęte z kontekstu. Pierwotnie funkcjonowały w otoczeniu innych przedmiotów, niemających nic wspólnego z seksem.

W filmie Pompeje głównym bohaterem jest gladiator. W mieście znajdował się amfiteatr. Czy walczono w nim na śmierć i życie?

M. C-N.: Amfiteatr pompejański, jeden z najstarszych, jeśli nie najstarszy, w Italii, powstał na początku istnienia rzymskiej kolonii. Duumwirowie, czyli najwyżsi urzędnicy miasta, sfinansowali jego budowę z własnej kiesy. Inskrypcja głosi, że zbudowano go „dla kolonistów”, a nie dla rdzennych mieszkańców, choć później i oni z niego korzystali. To jeden z najstarszych, jeśli nie najstarszy, amfiteatr w Italii

M. R: Gladiatorzy musieli być w Pompejach, skoro był amfiteatr. Wzniesiono koszary gladiatorów, choć ten budynek pełnił też inne funkcje, zapewne handlowe. Mniej prawdopodobne, że w walkach uczestniczyły zwierzęta. W filmach często pokazuje się, że na arenę wypuszczano egzotyczne dzikie zwierzęta, np. lwy. Tymczasem sprowadzano je głównie do Rzymu, i to na wielkie widowiska. W mniejszych miastach wykorzystywano najczęściej miejscowe psy czy kozły.

M. C-N.: Dodajmy, że Kampania słynęła z doskonałych szkół gladiatorów. Najstarszą i najlepszą była ta w Kapui. Nie przez przypadek powstanie Spartakusa rozpoczęło się właśnie tam.

Gdzie jeszcze pompejańczycy zażywali rozrywki?

M. C-N.: Oprócz amfiteatrów w mieście działały też teatry o widowni w kształcie zbliżonym do półkola: jeden, nazywany dziś Wielkim Teatrem, i drugi – muzyczny.

Czy ten pierwszy był nastawiony na szeroką publiczność, a drugi na bardziej wyrafinowaną?

M. R: Nie było takiego podziału. Wszystkie ówczesne rozrywki, zarówno oferowane przez zwykły teatr, jak i teatr muzyczny – odeon, czy amfiteatr, były dostępne dla wszystkich mieszkańców. Nie było tak, że tzw. klasa średnia chodziła do teatru, a plebs do amfiteatru. Wszyscy chodzili wszędzie.

W 62 roku n.e. Kampanię nawiedziło trzęsienie ziemi. Jakie straty poniosły wówczas Pompeje?

M. C-N.: Na budowlach zasypanych przez wybuch Wezuwiusza są wyraźnie ślady remontów. Nie znaczy to, że domy legły w gruzach, najczęściej chodziło o pęknięcia ścian, zawalone dachy.

M. R: Niektórzy badacze sądzą, że uszkodzeniu mogło ulec nawet 60 proc. zabudowy. Niektórzy autorzy piszą, że miasto bardzo się spauperyzowało: wielu mieszkańców je opuściło, bogaci potracili majątki, budynki stały się mniej reprezentacyjne, a eleganckie atria zamieniały się w magazyny. To jednak tylko spekulacje.

Zagłada miasta nastąpiła w sierpniu 79 roku n. e. Czy w ogóle przewidywano, że Wezuwiusz może wybuchnąć?

M. C-N.: Absolutnie nie. Poprzednia erupcja Wezuwiusza miała miejsce ok. 1700 roku p.n.e., czyli 18 wieków wcześniej. Dla współczesnych była to zwykła góra. Co bardziej dociekliwi uczeni greccy podejrzewali, że mógł to być kiedyś wulkan, jak Etna, ale uważali go za dawno wygasły. W czasie powstania Spartakusa jego wojska obozowały na płaskim wierzchołku Wezuwiusza. Wulkan był całkowicie uśpiony, nie wydobywał się z niego najmniejszy dym. Wybuch z 79 roku, który nastąpił po długim okresie nieaktywności, był wyjątkowo gwałtowny i trwał bardzo długo – 25, a może nawet 30 godzin. Można mówić o dwóch głównych fazach wybuchu. Pierwsza zaczęła się od potężnej eksplozji, która rozerwała krater i sprawiła, że zaczął się z niego wydobywać materiał skalny: kamienie, pumeksy, lapille, pył i popiół, a także trujące gazy wulkaniczne. Najpierw nad kraterem uformowała się kolumna, a później pióropusz u jej szczytu – nam może się to kojarzyć z grzybem atomowym, Pliniuszowi Młodszemu, który obserwował zjawisko, przypominało gigantyczną pinię. Osiągnęła ona wysokość od 15 do 30 kilometrów. Jednocześnie na okolicę zaczął spadać deszcz popiołów i innych materiałów skalnych. Ta faza trwała od południa 24 sierpnia do godzin porannych dnia następnego. Kolumna przestała wtedy rosnąć, a zaczęła pulsować, zapadać się. Gdy w końcu opadła, rozpoczęła się druga faza erupcji – krótsza, ale zabójcza. Pod wpływem ogromnego ciśnienia mieszanina wszystkich produktów wulkanu, przede wszystkim gorących gazów i pary wodnej spłynęła z szybkością ponad 150 km/godz. po zboczach Wezuwiusza, niszcząc wszystko na swojej drodze. Temperatura tej wulkanicznej „fali uderzeniowej”, nazywanej lawiną piroklastyczną lub chmurą gorejącą, dochodzi do 300-400 stopni Celsjusza. Mieszkańcy odległego o 9 km Herkulanum, których ominął deszcz popiołów i lapilli, zginęli 25 sierpnia, spopieleni w ułamku sekundy przez śmiercionośny podmuch. Natomiast w Pompejach wielu ludzi zginęło podczas pierwszej fazy wybuchu, najczęściej pod gruzami dachów zawalających się pod ciężarem materiałów skalnych. Inni zginęli kilkanaście godzin później, uduszeni trującymi gazami. Jak się przypuszcza, lawina piroklastyczna, która dotarła do Pompejów, nie miała tej mocy i temperatury, co w Herkulanum.

M. R: Choć wybuch był niespodziewany, to jednak wielu mieszkańcom udałosię uciec przed ostateczną katastrofą. Do tej pory odnaleziono szczątki ok 1100 ofiar. Doliczając te z nieodkrytej części miasta oraz szkielety dziecięce, szacuje się, że zginęło ok. 2 tys. z 10 tys. mieszkańców Pompejów. Istnieje teoria, że część ofiar wróciła do miasta po wybuchu, aby rabować opuszczone domy, i wówczas zginęła.

Z opisu Pliniusza Młodszego wynika, że była co najmniej doba na to, aby wyjść z miasta.

M. R.: To jednak nie wyjaśnia, dlaczego aż tyle osób zdołało uciec przed wybuchem. Pliniusz pisał, że kilka dni wcześniej ziemia często drżała. Być może ludzie pamiętający trzęsienie z 62 roku zaczęli uciekać wcześniej, w obawie przed kolejnymi wstrząsami. Mogło być też tak, ze część uciekinierów z Pompejów zginęła kilka kilometrów dalej. Pliniusz Starszy podczas wybuchu próbował podjąć akcję ratunkową w Pompejach, podczas której sam zginął.

M. C-N.: A jednocześnie akcję badawczą. To wspaniała historia opisana przez jego siostrzeńca Pliniusza Młodszego i wykorzystana później przez Roberta Harrisa w powieści Pompeje. Pliniusz Starszy wypłynął z Misenum w kierunku Pompejów, do willi wzywających go na ratunek przyjaciół. Nie mógł tam jednak dopłynąć, gdyż morze cofało się z powodu wstrząsów sejsmicznych, a opady lapilli i pyłów uniemożliwiały żeglugę. Popłynął zatem do Stabiów, gdzie już na dobre utknął. Tam spędził ostatnią noc życia. Rano przebywający w Stabiach Rzymianie próbowali uciekać, lecz stężenie toksycznych gazów było tak duże, że wielu z nich się udusiło. Taki los spotkał też Pliniusza Starszego.

Pompeje na wiele stuleci zostały wymazane z kart historii. Jak to się stało, że na nie powróciły jako jedne z największych odkryć archeologicznych w dziejach?

M R: Po katastrofie, decyzją cesarza i rzymskiego senatu to, co zostało z miasta zostało zrównane z ziemią, a pamięć o jego lokalizacji powoli uległa zapomnieniu. W okresie nowożytnym, nikt nie wiedział dokładnie, gdzie dokładnie Pompeje się znajdowały. W epoce nowożytnej dochodziło do pojedynczych przypadkowych odkryć, np. pod koniec XVI wieku znaleziono fragment inskrypcji z napisem Pompeii, ale sądzono, że to pozostałość willi jakiegoś Pompejusza. Na początku XVIII wieku odkryto Herkulanum, a potem przeniesiono wykopaliska na teren Pompejów, który był wówczas prywatną posiadłością Karola III Bourbona, króla Neapolu.

Czy były to pierwsze wykopaliska organizowane przez państwo?

M R: Owszem, król popierał te prace, ale czyniąc z nich prawdziwy dworski monopol, robił to nie dla państwa, lecz dla siebie, myśląc o poszerzeniu kolekcji antyków. Wybierał zresztą najładniejsze okazy, aby pokazywać je w swoim pałacu, a te brzydsze kazał niszczyć. Trzeba przyznać, że kolekcja Karola III była wspaniała. Był o nią bardzo zazdrosny, do tego stopnia, że podróżnicy przybywający do Pompejów początkowo nie mieli nawet prawa rysować tego, co tam widzieli. Dopiero w latach sześćdziesiątych XVIII wieku Johann Joachim Winckelmann, nazywany ojcem sztuki starożytnej i ojcem archeologii, opisał wykopaliska i dzięki niemu zaczęły się wycieczki do pozostałości miast zniszczonych przez Wezuwiusz. Podróż do Włoch była wówczas elementem obowiązkowym edukacji europejskich arystokratów, a kto był we Włoszech, musiał odwiedzić Pompeje i Herkulanum.

M. C-N.: Trzeba w tym miejscu wspomnieć o Karolinie Bonaparte, najmłodszej siostrze cesarza Napoleona I i żonie francuskiego marszałka Joachima Murata, króla Neapolu w latach 1808 – 1815. Niezwykle zainteresowana Pompejami, doprowadziła do tego, że cały teren dawnego miasta został wykupiony przez państwo neapolitańskie. Od tego momentu można mówić o wykopaliskach państwowych.

Jakie znaczenie miały Pompeje dla rozwoju archeologii?

M R: Wiedza o antyku z połowy XVIII wieku opierała się na źródłach pisanych, znajomości wspaniałych rzeźb z zgromadzonych w kolekcjach na dworach monarchów lub arystokratów oraz badaniu drobnych znalezisk w zaciszu gabinetów. Wówczas archeologiem nie był ten, kto prowadził wykopaliska w terenie, ale ten, który w gabinecie lub muzeum studiował znaleziony zabytek. Dopiero w XIX wieku nastąpiło połączenie tych ról. Ludzie znali więc źródła pisane, znali też rzeźby, lecz nie umieli ich precyzyjnie datować. I nagle dzięki Pompejom dostali do rąk wiele dzieł sztuki, a także przedmiotów codziennego użytku, o których było mniej więcej wiadomo, kiedy powstały. Przykładowo malarstwo antyczne było znane jedynie ze źródeł opisujących obrazy greckie. Okazało się, że istnieją paralele pomiędzy opisami, a odsłoniętymi malowidłami na ścianach domów w Pompejach. Te odkrycia wzmogły modę na antyk i miały znaczący wpływ na ówczesną kulturę i styl życia. W pałacach władców arystokratów powstawały pomieszczenia dekorowane na sposób pompejański, zamawiano serwisy stołowe czerpiące z motywów pompejańskich. Skala prac archeologicznych w Pompejach wymusiła też opracowanie nowych metod badania dużych powierzchni. Giuseppe Fiorelli, kierujący odkrywaniem Pompejów w XIX wieku, zapoczątkował wykopaliska stratygraficzne, czyli takie, w których zdejmowane są kolejne warstwy ziemi z całego rozległego terenu. Dzięki temu zaczęto doceniać znaczenie kontekstu archeologiczny znajdowanych obiektów. Okazało się, że to nie pojedynczy przedmiot jest ważny, ale to, co jest wokół niego, a także w wyższych i niższych warstwach. Fiorelli wymyślił też sposób utrwalania śladów ludzi, zwierząt i przedmiotów zasypanych przez popiół wulkaniczny dzięki odlewom gipsowym. Dla nas najbardziej spektakularne są odlewy ludzi, ale dzięki tej metodzie możemy również odtwarzać elementy drewniane, np. drzwi czy meble. To była prawdziwa rewolucja. Współczesna archeologia i wiedza o antyku nie byłaby tym, czym jest, gdyby nie odkrycie Pompejów.

Czy to, co mogą oglądać turyści w Pompejach, było zrekonstruowane?

M. C.-N.: W dużej mierze tak. W XX wieku zajmował się tym przede wszystkim archeolog Amadeo Maiuri, który chciał odtworzyć krajobraz miasta możliwie najbliższy oryginalnemu, żeby zwiedzający mieli pojęcie, jak Pompeje mogły wyglądać w I wieku naszej ery.

M R: To była słuszna koncepcja, bo odkrywanie przeszłości ma służyć wszystkim ludziom, a nie tylko garstce naukowców. Ja, nawet mając wiedzę o wyglądzie rzymskiego domu, dopiero w Pompejach zrozumiałam, czym naprawdę było atrium, poznałam skalę i proporcje takiej budowli. Bez rekonstrukcji trudno byłoby też zrozumieć pompejańskie malarstwo. Nas szokują jaskrawe kolory na malowidłach, ale musimy pamiętać, że antyczne domy były bardzo ciemne. Światło wpadało przez dach w atrium i perystyl, ewentualnie przez małe okienka. Więc te malowidła musiały być wyraziste, żeby były widoczne w świetle niewielkich lampek.

Czy w Pompejach będzie można znaleźć jeszcze coś nowego? Kilka lat temu znaleziono szczątki uciekiniera, być może złodzieja, z cenną zastawą stołową.

M R: Na rynku antykwarycznym ciągle pojawiają się zabytki pozyskiwane w nielegalny sposób ewidentnie pochodzące z Pompejów, mimo że to jest dobrze strzeżone stanowisko badawcze. Zresztą część miasta jest wciąż nieodkryta. To, co znamy, to są Pompeje z 79 roku n.e. Ciekawe, co moglibyśmy znaleźć, gdyby ktoś śmiał się przebić przez drogocenne mozaiki na posadzkach domów? Do odkrycia jest pierwotna osada z VI wieku p.n.e. czy miasto samnickie.

Media donosiły niedawno, że zabytki Pompejów są złym stanie i potrzeba ogromnych funduszy, aby przetrwały dla przyszłych pokoleń. Co im zagraża?

M. R.: Ci sami turyści, którzy są źródłem dochodów przeznaczonych na utrzymanie Pompejów, przyczyniają się do ich niszczenia, choćby poprzez zadeptywanie, śmiecenie. Do tego dochodzą czynniki klimatyczne i zjawiska przyrodnicze, np. osuwiska ziemi. Kilkakrotnie z tego powodu waliły się domy, wcześniej odkopane i zbadane.

M. C-N.: Znalazłam informację o Wielkim Projekcie Pompeje, współfinansowanym przez Unię Europejską, który trwa do 2015 roku. Na jego realizację przeznaczono 105 mln euro − wydaje się, że to duża suma, ale Pompeje są workiem bez dna. Cele wymienione w projekcie zwracają zarazem uwagę na główne zagrożenia dla zabytków, chodzi więc o zminimalizowanie zagrożenia hydrogeologicznego, zabezpieczenie części jeszcze nieodkrytych, wzmocnienie i odnowienie murów, ścian i powierzchni dekorowanych, zabezpieczenie przed czynnikami atmosferycznymi, powiększenie stref dla zwiedzających oraz uruchomienie monitoringu wideo, co ma zabezpieczyć przed niszczycielskimi działaniami turystów.

M. R: Największym zagrożeniem dla Pompejów jest nie tylko niedostateczne finansowanie, ale także brak świadomości, jak ważny to zabytek. O tym, jak wielkim źródłem wiedzy o starożytności są Pompeje, świadczy choćby to, że we wszystkich filmach i serialach o starożytności budynki są dekorowane na wzór pompejański. Nikt niczego nie wymyśla tylko kopiuje z Pompejów. Zatem wciąż mają one dużą siłę oddziaływania. Podobnie jak cały antyk, choć nie zawsze zdajemy sobie sprawę z jego mocy kulturotwórczej.

Dziękuję za rozmowę.

Dodano: 2014-01-17


Przez syberyjskie równiny

Redakcja Magazynu Historycznego „Mówią wieki” we współpracy z Wydawnictwem Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Domem Wydawniczym Księży Młyn zaprasza do udziału w konkursie...

Więcej

Dodano: 2016-02-10


Konkurs filmowy

Redakcja Magazynu Historycznego „Mówią wieki” we współpracy z Kino Świat Sp. z o.o. zaprasza do udziału w konkursie filmowym   Rozdzieleni Michel Hazanavicius...

Więcej

Dodano: 2016-01-22


Ponoworoczny konkurs książkowy

Redakcja Magazynu Historycznego „Mówią wieki” we współpracy w wydawnictwem Marek Derewiecki oraz PWN, zaprasza do udziału w konkursie książkowym   WYDAWNICTWO MAREK...

Więcej

Dodano: 2016-01-16


Noworoczny Konkurs Filmowy

Redakcja Magazynu Historycznego „Mówią wieki” we współpracy Gutek Film, zaprasza do udziału w konkursie poświęconym filmowi „Syn Szawła”. Syn Szawła (Saul...

Więcej

Dodano: 2016-01-10


Nazistowskie elity

Redakcja Magazynu Historycznego „Mówią wieki” we współpracy z Domem Wydawniczym Rebis i Wydawnictwem RM, zaprasza do udziału w konkursie poświęconym...

Więcej

Dodano: 2015-12-20


Świąteczny konkurs książkowy

Redakcja Magazynu Historycznego „Mówią wieki” we współpracy z Domem Wydawniczym Rebis zaprasza do udziału w konkursie, poświęconym wielkim ludziom wieków średnich i...

Więcej

Dodano: 2015-12-18


Wielcy twórcy przełomu wieków

 Redakcja Magazynu Historycznego „Mówią wieki” we współpracy z Wydawnictwem Iskry zaprasza do udziału w konkursie, poświęconym dwóm wielkim polskim artystom...

Więcej

Dodano: 2015-11-22


Złoto hitlerowców

Redakcja Magazynu Historycznego „Mówią wieki” we współpracy z Wydawnictwem RM zaprasza do udziału w konkursie, poświęconym książce: Skarby nazistów   Skarby...

Więcej

Dodano: 2015-11-11


Od barona do króla

Redakcja Magazynu Historycznego „Mówią wieki” we współpracy z Wydawnictwem Rebel zaprasza do udziału w konkursie, poświęconym grze: Baronia  Baronia Podczas gry w...

Więcej

Dodano: 2015-10-30


Konkurs biletowy WFF - część V

Redakcja Magazynu Historycznego „Mówią wieki” we współpracy z Dyrekcją 31. Warszawskiego Festiwalu Filmowego zaprasza do udziału w konkursie, poświęconym filmowi Front w...

Więcej

Dodano: 2015-10-10


Konkurs biletowy WFF - część IV

Redakcja Magazynu Historycznego „Mówią wieki” we współpracy z Dyrekcją 31. Warszawskiego Festiwalu Filmowego zaprasza do udziału w konkursie, poświęconym filmowi: Rosyjski...

Więcej

Dodano: 2015-10-09


Konkurs biletowy WFF - część III

Redakcja Magazynu Historycznego „Mówią wieki” we współpracy z Dyrekcją 31. Warszawskiego Festiwalu Filmowego zaprasza do udziału w konkursie, poświęconym filmowi: Strach...

Więcej

Dodano: 2015-10-06


Konkurs biletowy WFF - część II

Redakcja Magazynu Historycznego „Mówią wieki” we współpracy z Dyrekcją 31. Warszawskiego Festiwalu Filmowego zaprasza do udziału w konkursie, poświęconym filmowi: Klezmer...

Więcej

Dodano: 2015-10-05


konkurs biletowy WFF - część I

Redakcja Magazynu Historycznego „Mówią wieki” we współpracy z Dyrekcją Warszawskiego Festiwalu Filmowego zaprasza do udziału w konkursie, poświęconym filmom historycznym...

Więcej

Dodano: 2015-10-02


Areoplany, które ocaliły Lwów

Redakcja Magazynu Historycznego „Mówią wieki” we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej zaprasza do udziału w konkursie, poświęconym grze: 7. W obronie Lwowa  ...

Więcej

Dodano: 2015-09-23


Wrzesień 1939 - Polska pierwsza staje do walki

Redakcja Magazynu Historycznego „Mówią wieki” we współpracy z Fabryką Gier Historycznych oraz Fundacją Niepodległości zaprasza do udziału w konkursie, poświęconym grze:...

Więcej

Dodano: 2015-09-02


Historia papiestwa i Kościoła

Redakcja Magazynu Historycznego „Mówią wieki” we współpracy z wydawnictwem Marek Derewiecki zaprasza do udziału w konkursie, poświęconym: Monarchia papieska Dzieje...

Więcej

Dodano: 2015-08-17


Powstańczy konkurs książkowy

Redakcja Magazynu Historycznego „Mówią wieki” we współpracy z wydawnictwem Dematr zaprasza do udziału w konkursie, poświęconym dwóm książkom na temat dotyczących...

Więcej

Dodano: 2015-08-06


Warszawa Walczy 1939-1945

Redakcja Magazynu Historycznego „Mówią wieki” we współpracy z Fundacją „Warszawa Walczy 1939-1945” zaprasza do udziału w konkursie, poświęconym dwóm...

Więcej

Dodano: 2015-06-30


Galicja nie-istniejąca

Redakcja Magazynu Historycznego „Mówią wieki” we współpracy z wydawnictwem Iskry zaprasza do udziału w konkursie, poświęconym dwóm książkom z świecie Galicji...

Więcej

Dodano: 2015-06-30


Dziewczyna z perłą - konkurs biletowy

Internetowy konkurs Magazynu Historycznego „Mówią wieki” oraz dystrybutora kinowego Gutek Film oraz kina Muranów promuje film z udziałem „Dziewczyny z perłą”....

Więcej

Dodano: 2015-06-22


Wielkiej polityka w Europie Wschodniej

Redakcja Magazynu Historycznego „Mówią wieki” we współpracy z Wydawnictwem Literackim zaprasza do udziału w konkursie, poświęconym dwóm książkom o wielkiej...

Więcej

Dodano: 2015-06-22


Wielkiej polityki ciąg dalszy

Redakcja Magazynu Historycznego „Mówią wieki” we współpracy z Wydawnictwem Poznańskim zaprasza do udziału w konkursie, poświęconym dwóm książkom...

Więcej

Dodano: 2015-06-22


Manglehor - konkurs biletowy

Internetowy konkurs Magazynu Historycznego „Mówią wieki” oraz dystrybutora kinowego Gutek Film promuje film z udziałem Ala Pacino. Dziś mamy do rozlosowania zaproszenia na film...

Więcej

Dodano: 2015-06-11


Wielkiej wojny pierwszy rok

Redakcja Magazynu Historycznego „Mówią wieki” we współpracy z wydawnictwami Promo, Zakrzów oraz Prószyński Media sp. z o.o. zaprasza do udziału w konkursie,...

Więcej

Dodano: 2015-06-10


Wspomnienia odleglejsze i bliższe

Redakcja Magazynu Historycznego „Mówią wieki” we współpracy z Wydawnictwami Poznańskim oraz Iskry zaprasza do udziału w konkursie, poświęconym dwóm książkom o...

Więcej

Dodano: 2015-06-10


Historia na śmiesznie

Redakcja Magazynu Historycznego „Mówią wieki” we współpracy z Wydawnictwami Triglav i SIW Znak zaprasza do udziału w konkursie, poświęconym dwóm książkom...

Więcej

Dodano: 2015-06-01


Bibliotheca Curiosa

Redakcja Magazynu Historycznego „Mówią wieki” we współpracy z Wrocławskim Wydawnictwem Oświatowym - Oficyną Wydawniczą Atut zaprasza do udziału w konkursie,...

Więcej

Dodano: 2015-06-01


Odkrywanie GUŁagu

Redakcja Magazynu Historycznego „Mówią wieki” we współpracy z Wydawnictwem Replika zaprasza do udziału w konkursie, poświęconym dwóm książkom o...

Więcej

Dodano: 2015-05-31


Idea polska przed 1939 rokiem

Redakcja Magazynu Historycznego „Mówią wieki” we współpracy z Wydawnictwem Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza do udziału w konkursie, poświęconym dwóm książkom z...

Więcej

Dodano: 2015-05-25


Drzewniej w Europie

Redakcja Magazynu Historycznego „Mówią wieki” we współpracy z Wydawnictwami RM oraz Zysk i S-ka zaprasza do udziału w konkursie, poświęconym dwóm książkom o...

Więcej

Dodano: 2015-05-25


Dziennik panny służącej - konkurs biletowy

Internetowy konkurs Magazynu Historycznego „Mówią wieki” oraz dystrybutora kinowego Best Film promuje francuskie kino kostiumowe. Dziś mamy do rozlosowania zaproszenia na film...

Więcej

Dodano: 2015-05-17


Władcy krzyżowcy

Redakcja Magazynu Historycznego „Mówią wieki” we współpracy z Wydawnictwem Poznańskim zaprasza do udziału w konkursie, poświęconym dwóm książkom o władcach,...

Więcej

Dodano: 2015-05-17


Syberia okiem dziecka

Redakcja Magazynu Historycznego „Mówią wieki” we współpracy z Domem Wydawniczym Rebis zaprasza do udziału w konkursie, poświęconym dwóm książkom Wiesława Adamczyka...

Więcej

Dodano: 2015-05-17


Wspomnienia odleglejsze i bliższe

Redakcja Magazynu Historycznego „Mówią wieki” we współpracy z Wydawnictwami Poznańskim oraz Iskry zaprasza do udziału w konkursie, poświęconym dwóm książkom o...

Więcej

Dodano: 2015-05-10


Komuniści w walce o władzę

Redakcja Magazynu Historycznego „Mówią wieki” we współpracy z wydawnictwami Fronda, Zysk i S-ka oraz OBEP IPN Warszawa zaprasza do...

Więcej

Dodano: 2015-05-04


Żony i kobiety

Redakcja Magazynu Historycznego „Mówią wieki” we współpracy z wydawnictwem Świat Książki zaprasza do udziału w konkursie, poświęconym dwóm książkom o biografiach...

Więcej

Dodano: 2015-05-04


Kresowy

Redakcja Magazynu Historycznego „Mówią wieki” we współpracy z wydawnictwem Fronda zaprasza do udziału w konkursie, poświęconym dwóm książkom o losach Polaków...

Więcej

Dodano: 2015-04-22


Sowiecka polityka i wywiad

Redakcja Magazynu Historycznego „Mówią wieki” we współpracy z Wydawnictwem Avalon i Wydawnictwem Poznańskim zaprasza do udziału w konkursie, poświęconym dwóm...

Więcej

Dodano: 2015-04-22


„Przedsmaki - Kwiecień: Sushi Typhoon ” - konkurs biletowy

Internetowy konkurs Magazynu Historycznego „Mówią wieki” oraz Festiwalu Filmowego Pięć Smaków promują kino japońskie produkcji Studio Sushi Typhoon. Dziś mamy do...

Więcej

Dodano: 2015-04-20


Karski i władcy ludzkości - konkurs biletowy

Internetowy konkurs Magazynu Historycznego „Mówią wieki” oraz dystrybutor kinowy Kinoświat promują dokument o Janie Karskim. Dziś mamy do rozlosowania zaproszenia na film...

Więcej

Dodano: 2015-04-20


Optymistki - konkurs biletowy

Internetowy konkurs Magazynu Historycznego „Mówią wieki” oraz dystrybutora kinowego Spectator promują kino skandynawskie. Dziś mamy do rozlosowania zaproszenia na film...

Więcej

Dodano: 2015-04-19


Afrykamera - Virunga - konkurs biletowy

Internetowy konkurs Magazynu Historycznego „Mówią wieki” oraz X Festiwal Filmów Afrykańskich AfryKamera promują kino Czarnego Lądu. Dziś mamy do...

Więcej

Dodano: 2015-04-19


Asy lotnicze

Redakcja Magazynu Historycznego „Mówią wieki” we współpracy z wydawnictwem Replika zaprasza do udziału w konkursie, poświęconym dwóm książkom o...

Więcej

Dodano: 2015-04-15


Okupacja niemiecka

Redakcja Magazynu Historycznego „Mówią wieki” we współpracy z Muzeum II Wojny Światowej zaprasza do udziału w konkursie, poświęconym dwóm książkom o czasach...

Więcej

Dodano: 2015-04-15


Anglosascy „alianci”

Redakcja Magazynu Historycznego „Mówią wieki” we współpracy z Wydawnictwem Poznańskim i dystrybutorem Monolith Video zaprasza do udziału w konkursie, poświęconym książce o...

Więcej

Dodano: 2015-04-10


Przepych i obżarstwo

Redakcja Magazynu Historycznego „Mówią wieki” we współpracy z wydawnictwem Świat Książki i Oficyną Wydawniczą „Mówią...

Więcej

Dodano: 2015-04-08


Świat nie pożegnany

Świat nie pożegnany   Redakcja Magazynu Historycznego „Mówią wieki” we współpracy z Wydawnictwem RM zaprasza do udziału w konkursie,...

Więcej

Dodano: 2015-04-08


Słowiański

Redakcja Magazynu Historycznego „Mówią wieki” we współpracy z wydawnictwem Triglav zaprasza do udziału w konkursie, poświęconym dwóm książkom Igora D....

Więcej

Dodano: 2015-03-31


Film i kinematografia polska

Redakcja Magazynu Historycznego „Mówią wieki” we współpracy z wydawnictwami Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego i Poznańskim zaprasza do udziału w konkursie, poświęconym...

Więcej

Dodano: 2015-03-31


Odkrywanie GUŁagu

Redakcja Magazynu Historycznego „Mówią wieki” we współpracy z Wydawnictwem Replika zaprasza do udziału w konkursie, poświęconym dwóm książkom o...

Więcej

Dodano: 2015-03-31


Cinema Italia Oggi w kinie Muranów

Internetowy konkurs Magazynu Historycznego „Mówią wieki” oraz Włoski Instytut Kultury w Warszawie z udziałem Cinecitta Luce oraz we współpracy z Kinem Muranów...

Więcej

Dodano: 2015-03-26


Onegdaj w Europie

Redakcja Magazynu Historycznego „Mówią wieki” we współpracy z wydawnictwem Iskry zaprasza do udziału w konkursie, poświęconym dwóm książkom o dawniejszych...

Więcej

Dodano: 2015-03-24


Moloch uczłowieczony

Redakcja Magazynu Historycznego „Mówią wieki” we współpracy z wydawnictwami RM oraz Prószyński Media zaprasza do udziału w konkursie,...

Więcej

Dodano: 2015-03-24


Sacrum namalowane

Redakcja Magazynu Historycznego „Mówią wieki” we współpracy z wydawnictwem Arkady zaprasza do udziału w konkursie, poświęconym dwóm albumom o sacrum w sztukach...

Więcej

Dodano: 2015-03-16


Salony i „słabi” w literaturze II RP

Redakcja Magazynu Historycznego „Mówią wieki” we współpracy z Towarzystwem Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas i Wydawnictwem...

Więcej

Dodano: 2015-03-16


Relacje wyklętych

Redakcja Magazynu Historycznego „Mówią wieki” we współpracy z wydawnictwem Replika zaprasza do udziału w konkursie, poświęconym dwóm książkom Marka A. Koprowskiego...

Więcej

Dodano: 2015-02-27


Bohaterowie wyklęci

Redakcja Magazynu Historycznego „Mówią wieki” we współpracy z wydawnictwem Fronda zaprasza do udziału w konkursie, poświęconym dwóm książkom Szymona Nowaka o...

Więcej

Dodano: 2015-02-27


„Czeskie Dokumenty Proszę!” - konkurs biletowy

Internetowy konkurs Magazynu Historycznego „Mówią wieki” oraz kino Muranów i Czeskie Centrum promują kino czeskie. Dziś mamy do rozlosowania zaproszenia na trzy filmy...

Więcej

Dodano: 2015-02-18


Czasy napoleońskie

Redakcja Magazynu Historycznego „Mówią wieki” we współpracy z wydawnictwami Uniwersytetu Warszawskiego i Prószyński Media zaprasza do...

Więcej

Dodano: 2015-02-17


Zesłańcy - Wygnańcy

Redakcja Magazynu Historycznego „Mówią wieki” we współpracy z wydawnictwami Naukowym UAM i Poznańskim zaprasza do udziału w konkursie,...

Więcej

Dodano: 2015-02-17


Aktorskie legendy

Redakcja Magazynu Historycznego „Mówią wieki” we współpracy z wydawnictwem Prószyński Media zaprasza do udziału w konkursie, poświęconym dwóm książkom o...

Więcej

Dodano: 2015-02-10


Wehrmacht i Luftwaffe

Redakcja Magazynu Historycznego „Mówią wieki” we współpracy z Wydawnictwem RM zaprasza do udziału w konkursie, poświęconym dwóm książkom o niemieckich siłach...

Więcej

Dodano: 2015-02-10


Śląski armageddon

Redakcja Magazynu Historycznego „Mówią wieki” we współpracy z wydawnictwem Archiwum-System zaprasza do udziału w konkursie, poświęconym dwóm książkom o obronie...

Więcej

Dodano: 2015-02-03


Hiszpańskie meandry

Redakcja Magazynu Historycznego „Mówią wieki” we współpracy z Wydawnictwami Poznańskim oraz Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza do udziału w konkursie, poświęconym...

Więcej

Dodano: 2015-02-03


Przedsmaki - konkurs biletowy

Internetowy konkurs Magazynu Historycznego „Mówią wieki” i Festiwalu Filmowego „Pięć smaków” promuje kino azjatyckie. Dziś mamy do rozlosowania...

Więcej

Dodano: 2015-01-28


Wojna na wschodzie

Redakcja Magazynu Historycznego „Mówią wieki” we współpracy z Domem Wydawniczym Rebis zaprasza do udziału w konkursie, poświęconym dwóm książkom o zmaganiach na...

Więcej

Dodano: 2015-01-27


Klasyka literatury młodzieżowej

Redakcja Magazynu Historycznego „Mówią wieki” we współpracy wydawnictwem Bellona zaprasza do udziału w konkursie, poświęconym dwóm audiobookom, należącym do kanonu...

Więcej

Dodano: 2015-01-27


Historia Japonii na ekranie

Redakcja Magazynu Historycznego „Mówią wieki” we współpracy dystrybutorem Monolith Video zaprasza do udziału w konkursie, poświęconym dwóm filmom historycznym,...

Więcej

Dodano: 2015-01-27


Nieustraszona - konkurs biletowy

Internetowy konkurs Magazynu Historycznego „Mówią wieki” i dystrybutor kinowy Film Village Sales  promuje fascynujący thiller-kryminał z Indii. Dziś mamy do...

Więcej

Dodano: 2015-01-25


Wielka Wojna

Redakcja Magazynu Historycznego „Mówią wieki” we współpracy z Grupą Wydawniczą Foksal (W.A.B.) i wydawnictwem Bellona zaprasza do udziału w konkursie, poświęconym...

Więcej

Dodano: 2015-01-19


Lebensborn = „Źródło życia”

Redakcja Magazynu Historycznego „Mówią wieki” we współpracy z wydawnictwami Bellona oraz Prószyński i S-ka zaprasza do udziału w konkursie, poświęconym...

Więcej

Dodano: 2015-01-19


Polska wojna afgańska

Redakcja Magazynu Historycznego „Mówią wieki” we współpracy z wydawnictwami Bellona i The Facto zaprasza do udziału w konkursie, poświęconym dwóm książkom o...

Więcej

Dodano: 2015-01-19


Hiszpanka - konkurs biletowy

Internetowy konkurs Magazynu Historycznego „Mówią wieki” i Vue Movie promuje film o (telepatycznych) przygotowaniach do Powstania Wielkopolskiego i o samym zwycięskim zrywie....

Więcej

Dodano: 2015-01-15


Śląsk - rok 1945

Redakcja Magazynu Historycznego „Mówią wieki” we współpracy z Wydawnictwem Archiwum-System zaprasza do udziału w konkursie, poświęconym dwóm książkom o...

Więcej

Dodano: 2015-01-13


Na morzach i piaskach

Redakcja Magazynu Historycznego „Mówią wieki” we współpracy z Wydawnictwami Oskar oraz Książka i Wiedza zaprasza do udziału w konkursie, poświęconym dwóm książkom o...

Więcej

Dodano: 2015-01-13


Wizjoner, pisarz i eseista

Redakcja Magazynu Historycznego „Mówią wieki” we współpracy z Wydawnictwami Bellona i Fronda zaprasza do udziału w konkursie, poświęconym dwóm książkom autorstwa...

Więcej

Dodano: 2015-01-13


Leczenie ciała i ducha

Redakcja Magazynu Historycznego „Mówią wieki” we współpracy z Wydawnictwem RM zaprasza do udziału w konkursie, poświęconym dwóm książkom o leczeniu...

Więcej

Dodano: 2015-01-05


Dawni mistrzowie alkowy

Redakcja Magazynu Historycznego „Mówią wieki” we współpracy z Wydawnictwem Bellona zaprasza do udziału w konkursie, poświęconym dwóm książkom o miłosnych podbojach...

Więcej

Dodano: 2015-01-05


Nasi przedkowie

Redakcja Magazynu Historycznego „Mówią wieki” we współpracy z Oficyną Wydawniczą Atut i Wydawnictwem Iskry zaprasza do udziału w konkursie, poświęconym dwóm...

Więcej

Dodano: 2015-01-05


Uprowadzona 3 - konkurs biletowy

Internetowy konkurs Magazynu Historycznego „Mówią Wiek” i oraz Monolith Films promuje film o agencie Bryanie Millsie. Dziś mamy do rozlosowania zaproszenia na:  ...

Więcej

Dodano: 2015-01-02


Kobiety w przeszłości

Redakcja Mówią wieki we współpracy z Społecznym Instytutem Wydawniczym Znak i Księgarnią Akademicką zaprasza do udziału w konkursie, poświęconym dwóm książkom o losach kobiet w...

Więcej

Dodano: 2014-12-29


Legendy piłkarskie

Redakcja Mówią wieki we współpracy z Grupą Wydawniczą Foksal i wydawnictwem The Facto zaprasza do udziału w konkursie, poświęconym dwóm książkom o legendach futbolu: Kici....

Więcej

Dodano: 2014-12-29


Polin

Redakcja Mówią wieki we współpracy z wydawnictwami PWN i RM zaprasza do udziału w konkursie, poświęconym dwóm książkom o losach diaspory żydowskiej w Europie Wschodniej:...

Więcej

Dodano: 2014-12-29


Zabytki chwały Rzplitej

Redakcja Mówią wieki we współpracy z wydawnictwem Arkady, zaprasza do udziału w konkursie, poświęconym dwóm książkom o minionych zabytkach architektury: Leksykon...

Więcej

Dodano: 2014-12-22


Nowożytni astronomowie

Redakcja Mówią wieki we współpracy z wydawnictwem Muchomor zaprasza do udziału w konkursie, poświęconym dwóm biografiom napisanymi przez Annę Czerwińską-Rydel o słynnych...

Więcej

Dodano: 2014-12-22


Czasy Jezusa

Redakcja Mówią wieki we współpracy z Wydawnictwem Uniwersytetu Jagiellońskiego, i Wydawnictwem Uniwersytetu Warszawskiego, zaprasza do udziału w konkursie, poświęconym dwóm...

Więcej

Dodano: 2014-12-22


Pięćsetny

To już 500. konkurs na naszej stronie internetowej (www.mowiawieki.pl). Z tej okazji zadajemy pięć pytań związanych z zawartością grudniowego numeru Magazynu Historycznego „Mówią...

Więcej

Dodano: 2014-12-15


Lotniczki

Redakcja Mówią wieki we współpracy z wydawnictwami Wiatr od Morza i Fundacja "Nasza Przyszłość", zaprasza do udziału w konkursie, poświęconym dwóm książkom o kobietach...

Więcej

Dodano: 2014-12-15


Czas diaspory

Redakcja Mówią wieki we współpracy z Wydawnictwem Uniwersytetu Jagiellońskiego, zaprasza do udziału w konkursie, poświęconym dwóm książkom o Żydach diaspory sefardyjskiej,...

Więcej

Dodano: 2014-12-15


Starożytność i współczesność na DVD

Redakcja Mówią wieki we współpracy z Monolith Video, zaprasza do udziału w konkursie, poświęconym dwóm filmom o reprezentantach homo sapiens w starożytnych czasach archaicznej...

Więcej

Dodano: 2014-12-15


Biografie warszawiaków dla młodzieży

Redakcja Mówią wieki we współpracy z wydawnictwem Muchomor zaprasza do udziału w konkursie, poświęconym dwóm biografiom napisanymi przez Annę Czerwińską-Rydel o słynnych...

Więcej

Dodano: 2014-12-15


Paddington - konkurs biletowy

Internetowy konkurs Magazynu Historycznego Mówią Wieki oraz Monolith Films promuje film o klasycznym misiu. Dziś mamy do rozlosowania zaproszenia na: PaddingtonATLANTIC 17 XII g....

Więcej

Dodano: 2014-12-12


Lotnicy

Redakcja Mówią wieki we współpracy z Domem Wydawniczym Rebis zaprasza do udziału w konkursie, poświęconym dwóm książkom o lotnikach walczących ze sobą w II wojnie...

Więcej

Dodano: 2014-12-09


Od Italii do Włoch

Redakcja Mówią wieki we współpracy z Wydawnictwem Naukowym PWN i Księgarnią Akademicką zaprasza do udziału w konkursie, poświęconym dwóm książkom o ludach zamieszkujących...

Więcej

Dodano: 2014-12-01


Słowiańscy pobratymcy

Redakcja Mówią wieki we współpracy z wydawnictwami Bellona i Trans Humana zaprasza do udziału w konkursie, poświęconym dwóm książkom o narodach słowiańskich na wschód od...

Więcej

Dodano: 2014-12-01


Audiobooki z historią w tle

Redakcja Mówią wieki we współpracy z Wydawnictwem Zysk i S-ka zaprasza do udziału w konkursie, poświęconym audiobookom o tematyce historycznej i fantasy - Gra o tron, Starcie...

Więcej

Dodano: 2014-12-01


Imperium Sowieckie

Redakcja Mówią wieki we współpracy z Wydawnictwem Literackim i RM zaprasza do udziału w konkursie, poświęconym dwóm książkom o działaniach Imperium Sowieckiegp - Na Białych...

Więcej

Dodano: 2014-11-21


Enerdowski socjalizm realny

Redakcja Mówią wieki we współpracy z Oficyną Wydawniczą Atut zaprasza do udziału w konkursie, poświęconym dwóm książkom o realiach panujących w NRD - Stempel do wolności....

Więcej

Dodano: 2014-11-21


Perypetie, żyjących w XX wieku

Redakcja Mówią wieki we współpracy z dystrybutorami DVD, Best Film i Kinoświat zaprasza do udziału w konkursie, poświęconym dwóm filmom o frapujących losach pary...

Więcej

Dodano: 2014-11-21


Los kobiety - konkurs DVD

Redakcja Mówią wieki we współpracy z dystrybutorami DVD, 35mm i Best Film zaprasza do udziału w konkursie, poświęconym dwóm filmom o losie kobiet z Europy Wschodniej w I...

Więcej

Dodano: 2014-11-16


Niedzielny konkurs FF „Pięć Smaków”

Internetowy konkurs Magazynu Historycznego Mówią Wieki oraz 8. Festiwalu Filmowego „Pięć Smaków” promuje od 12 XI do 20 XI 2013 filmy festiwalowe o tematyce...

Więcej

Dodano: 2014-11-15


Polskie zrywy (nie tylko ułańskie)

Redakcja Mówią wieki we współpracy z Wydawnictwem Iskry zaprasza do udziału w konkursie, poświęconym dwóm książkom o walkach Polaków z III Rzeszą - Major Hubal. Historia...

Więcej

Dodano: 2014-11-14


Cięte pióro „Cata”

Redakcja Mówią wieki we współpracy z Towarzystwem Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas zaprasza do udziału w konkursie, poświęconym dwóm tomom pism...

Więcej

Dodano: 2014-11-14


Imperium Rosyjskie

Redakcja Mówią wieki we współpracy z Wydawnictwami Marka Derewieckiego i Trans Humana zaprasza do udziału w konkursie, poświęconym dwóm książkom o...

Więcej

Dodano: 2014-11-14


Piątkowy konkurs FF „Pięć Smaków”

Internetowy konkurs Magazynu Historycznego Mówią Wieki oraz 8. Festiwalu Filmowego „Pięć Smaków” promuje od 12 XI do 20 XI 2013 filmy festiwalowe o...

Więcej

Dodano: 2014-11-12


O III Rzeszy

Redakcja Mówią wieki we współpracy z Wydawnictwem Prószyński i S-ka zaprasza do udziału w konkursie, poświęconym dwóm książkom o III Rzeszy - Goebbels. Apostoł diabła...

Więcej

Dodano: 2014-11-05


O Morzu Bałtyckim

Redakcja Mówią wieki we współpracy z Działem Wydawnictw Polskiej Akademii Umiejętności zaprasza do udziału w konkursie, poświęconym dwóm książkom o stosunkach międzynarodowych...

Więcej

Dodano: 2014-11-05


Ermitaż odkryty - konkurs biletowy

Redakcja Magazynu Historycznego „Mówią Wieki”, Gutek Film oraz Kino Muranów promują najnowszą produkcję dokumentalną wyreżyserowaną przez Margy Kinmonth - „Ermitaż...

Więcej

Dodano: 2014-11-03


„Wszystko dla Pań” - serial o XIX w.

Redakcja Mówią wieki we współpracy z dystrybutorem DVD, Best Film zaprasza do udziału w konkursie, poświęconym dwóm sezonom serialu BBC „Wszystko dla Pań” adaptacji...

Więcej

Dodano: 2014-10-31


Polacy na Zachodzie

Redakcja Mówią wieki we współpracy z Domem Wydawniczym Rebis i Wydawnictwem Literackim zaprasza do udziału w konkursie, poświęconym dwóm książkom o PSZ na Zachodzie - Polskie...

Więcej

Dodano: 2014-10-29


Partyzancki

Redakcja Mówią wieki we współpracy z wydawnictwem Zysk i Bellona zaprasza do udziału w konkursie, poświęconym dwóm przełomowym książkom o partyzantach na zapleczu frontu...

Więcej

Dodano: 2014-10-28


Łagry i kacety

Redakcja Mówią wieki we współpracy z Wydawnictwem Oskar i Grupą Filmową Rekontrplan zaprasza do udziału w konkursie, poświęconym dwóm ksiązkom o losach ludzi uwięzionych za...

Więcej

Dodano: 2014-10-23


Rock&rollowi przyjaciele

Redakcja Mówią wieki we współpracy z wydawnictwem Sine Qua Non, zaprasza do udziału w konkursie, poświęconym dwóm ksiązkom o dwóch niepokornych muzykach...

Więcej

Dodano: 2014-10-23


W II RP

Redakcja Mówią wieki we współpracy z wydawnictwem Iskry zaprasza do udziału w konkursie, poświęconym dwóm książkom o przedwojennej Polsce: Warszawskie kawiarnie literackie oraz...

Więcej

Dodano: 2014-10-23


Pakistańskie historie

Redakcja Mówią wieki we współpracy z wydawnictwem Księgarnia Akademicka, zaprasza do udziału w konkursie, poświęconym dwóm ksiązkom o Środkowym Wschodzie autorstwa Aleksandra...

Więcej

Dodano: 2014-10-22


Niedzielny konkurs biletowy 30.WFF

Internetowy konkurs Magazynu Historycznego Mówią Wieki oraz 30. Warszawskiego Festiwalu Filmowego promuje od 10 października filmy festiwalowe o tematyce historycznej....

Więcej

Dodano: 2014-10-18


Furia - konkurs biletowy

Redakcja Magazynu Historycznego „Mówią Wieki” oraz Monolith Films promują najnowszą produkcję wyreżyserowaną przez Davida Ayera - „Furia”.Furia (Fury)reżyseria i...

Więcej

Dodano: 2014-10-17


Sobotni konkurs biletowy 30.WFF

Internetowy konkurs Magazynu Historycznego Mówią Wieki oraz 30. Warszawskiego Festiwalu Filmowego promuje od 10 października filmy festiwalowe o tematyce historycznej. Będziemy przybliżali...

Więcej

Dodano: 2014-10-17


Filmoznawcze opus magnum

Redakcja Mówią wieki we współpracy z Towarzystwem Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas zaprasza do udziału w konkursie, poświęconym dwóm tomom nowej...

Więcej

Dodano: 2014-10-16


Piątkowy konkurs biletowy 30.WFF

Internetowy konkurs Magazynu Historycznego Mówią Wieki oraz 30. Warszawskiego Festiwalu Filmowego promuje od 10 października filmy festiwalowe o tematyce historycznej. Będziemy przybliżali...

Więcej

Dodano: 2014-10-16


Izraelska armia i wywiad

Redakcja Mówią wieki we współpracy z Domem Wydawniczym Rebis zaprasza do udziału w konkursie, poświęconym dwóm ksiązkom o historii Izraela: Twierdza...

Więcej

Dodano: 2014-10-15


Czwartkowy konkurs biletowy 30.WFF

Internetowy konkurs Magazynu Historycznego Mówią Wieki oraz 30. Warszawskiego Festiwalu Filmowego promuje od 10 października filmy festiwalowe o tematyce historycznej. Będziemy przybliżali...

Więcej

Dodano: 2014-10-15


Środowy konkurs biletowy 30.WFF

Internetowy konkurs Magazynu Historycznego Mówią Wieki oraz 30. Warszawskiego Festiwalu Filmowego promuje od 10 października filmy festiwalowe o tematyce historycznej....

Więcej

Dodano: 2014-10-14


Waleczni Finowie

Redakcja Mówią wieki we współpracy z wydawnictwem Replika zaprasza do udziału w konkursie, poświęconym dwóm ksiązkom o obrońcach Finlandii: Biała Śmierć. Najskuteczniejszy...

Więcej

Dodano: 2014-10-14


Wtorkowy konkurs 30. WFF

Internetowy konkurs Magazynu Historycznego Mówią Wieki oraz 30. Warszawskiego Festiwalu Filmowego promuje od 10 października filmy festiwalowe o tematyce historycznej....

Więcej

Dodano: 2014-10-13


Poniedziałkowy konkurs 30. WFF

Internetowy konkurs Magazynu Historycznego Mówią Wieki oraz 30. Warszawskiego Festiwalu Filmowego promuje od 10 października filmy festiwalowe o tematyce historycznej....

Więcej

Dodano: 2014-10-12


Niedzielny konkurs 30. WFF

Internetowy konkurs Magazynu Historycznego Mówią Wieki oraz 30. Warszawskiego Festiwalu Filmowego promuje od 10 października filmy festiwalowe o tematyce historycznej....

Więcej

Dodano: 2014-10-11


Sobotni konkurs 30. WFF

Internetowy konkurs Magazynu Historycznego Mówią Wieki oraz 30. Warszawskiego Festiwalu Filmowego promuje od 10 października filmy festiwalowe o tematyce historycznej....

Więcej

Dodano: 2014-10-10


Profesorskie opus magnum

Redakcja Mówią wieki we współpracy z PWN zaprasza do udziału w konkursie, poświęconym opus magnum prof. Emanuela Mateusza Rostworowskiego - Historia powszechna: wiek XVIII:...

Więcej

Dodano: 2014-10-08


Zimnowojenny

Redakcja Mówią wieki we współpracy z wydawnictwem Kolegium Europy Wschodniej zaprasza do udziału w konkursie, poświęconym dwóm książkom o zimnowojennych zmaganiach: Radio...

Więcej

Dodano: 2014-10-08


Zamordowany w Truskawcu

Redakcja Mówią wieki we współpracy z wydawnictwem Libra zaprasza do udziału w konkursie, poświęconym dwóm tomom wspomnień Tadeusza Hołówki: Przez dwa fronty i Przez kraj...

Więcej

Dodano: 2014-10-07


Jeziorak - konkurs biletowy

Redakcja Magazynu Historycznego „Mówią Wieki” oraz Monolith Films promują najnowszą produkcję wyreżyserowaną przez Michała Otłowskiego - „Jeziorak”....

Więcej

Dodano: 2014-10-06


Najsłynniejszy uwodziciel

Redakcja Mówią wieki we współpracy z wydawnictwami Bellona i W.A.B. zaprasza do udziału w konkursie, poświęconym dwóm książkom o najsłynniejszym kochanku: Casanova. Pamiętniki...

Więcej

Dodano: 2014-10-01


Kultura polityczna antenatów

Redakcja Mówią wieki we współpracy z Wydawnictwem Uniwersytetu Łódzkiego zaprasza do udziału w konkursie, poświęconym dwóm książkom o rozwoju kultury politycznej na...

Więcej

Dodano: 2014-10-01


Klęska Niemiec na froncie wschodnim

Redakcja Mówią wieki we współpracy z wydawnictwami Bellona i Dolnośląskim zaprasza do udziału w konkursie, poświęconym dwóm książkom o działaniach na froncie wschodnim: Klęska...

Więcej

Dodano: 2014-09-30


Dezinformacja i dywersje

Redakcja Mówią wieki we współpracy z Wydawnictwem Vesper zaprasza do udziału w konkursie, poświęconym dwóm książkom o niekonwencjonalnych działaniach w II wojnie swiatowej: Jak...

Więcej

Dodano: 2014-09-27


Bałkańskie impresje

Redakcja Mówią wieki we współpracy z wydawnictwami Uniwersytetu Warszawskiego i Atut zaprasza do udziału w konkursie, poświęconym dwóm monografiom, omawiającym problematykę...

Więcej

Dodano: 2014-09-24


Dickensowskie impresje

Redakcja Mówią wieki we współpracy z dystrybutorami DVD Best Film i Gutek Film zaprasza do udziału w konkursie, poświęconym dwóm ekranizacjom Wielkich nadziei wg Charlesa...

Więcej

Dodano: 2014-09-24


Powstańcze wspomnienia

Redakcja Mówią wieki we współpracy z Domem Wydawniczym Rebis i wydawnictwem Veda  zaprasza do udziału w konkursie, poświęconym dwóm wspomnieniom z okresu...

Więcej

Dodano: 2014-09-23


Przed i po siedemnastym września

Redakcja Mówią wieki we współpracy z wydawnictwami Bellona i Napoleon V zaprasza do udziału w konkursie, poświęconym dwóm książkom o WP: Garnizon Warszawa 1918-1939 oraz 1939....

Więcej

Dodano: 2014-09-17


Wokół Mikołajka

Redakcja Mówią wieki we współpracy z Społecznym Instytutem Wydawniczym Znak zaprasza do udziału w konkursie, poświęconym czterem książkom z Mikołajkiem w roli głównej: Wakacje...

Więcej

Dodano: 2014-09-16


Wokół Sin City

Redakcja Mówią wieki we współpracy z Klubem Świata Komiksu wydawnictwa Egmont zaprasza do udziału w konkursie, poświęconym czterem tomom legendarnego komiksu Sin City wg scenariusza i...

Więcej

Dodano: 2014-09-16


Polskie średniowiecze

Redakcja Mówią wieki we współpracy wydawnictwem Zysk i S-ka zaprasza do udziału w konkursie, poświęconym dwóm tomom średniowiecznego cyklu Elżbiety Cherezińskiej: Korona śniegu...

Więcej

Dodano: 2014-09-16


Powstańcze kobiety

Redakcja Mówią wieki we współpracy z wydawnictwem Zysk i s-ka oraz Społecznym Instytutem Wydawniczym Znak zaprasza do udziału w konkursie, poświęconym dwóm książkom o...

Więcej

Dodano: 2014-09-16


Nad Bałtykiem

Redakcja Mówią wieki we współpracy z Domem Wydawniczym Rebis zaprasza do udziału w konkursie, poświęconym dwóm książkom Prita Buttara, rozgrywające się w...

Więcej

Dodano: 2014-09-10


Powieść i refleksje powstańcze

Redakcja Mówią wieki we współpracy z wydawnictwami Bellona i Egmont zaprasza do udziału w konkursie, poświęconym dwóm książkom o Powstaniu...

Więcej

Dodano: 2014-09-09


Wyklęci mikro i makro

Redakcja Mówią wieki we współpracy z wydawnictwami Demart i Fronda zaprasza do udziału w konkursie, poświęconym dwóm książkom o „żołnierzach wyklętych” w...

Więcej

Dodano: 2014-09-03


Wschodnie ziemie III Rzeszy

Redakcja Mówią wieki we współpracy z wydawnictwem Replika zaprasza do udziału w konkursie, poświęconym czterem książkom Leszka Adamczewskiego o wschodnich ziemiach III Rzeszy w latach...

Więcej

Dodano: 2014-09-03


Zanim zasnę - konkurs biletowy

Redakcja Magazynu Historycznego „Mówią Wieki” oraz Monolith Films promują najnowszą produkcję wyreżyserowaną przez Rowana Joffego - „Zanim zasnę”. Zanim zasnę...

Więcej

Dodano: 2014-09-03


Powstańcze mikro i makro

Redakcja Mówią wieki we współpracy z wydawnictwem W.A.B. zaprasza do udziału w konkursie, poświęconym dwóm książkom o Powstaniu Warszawskim w ujęciu dzielnicowym i całościowym:...

Więcej

Dodano: 2014-09-02


Sin City: Damulka warta grzechu - konkurs biletowy

Redakcja Magazynu Historycznego „Mówią Wieki” oraz Kinoświat promują najnowszą produkcję wyreżyserowaną przez Roberto Rodrigueza i Franka Millera - „Sin City: Damulka warta...

Więcej

Dodano: 2014-09-01


Polska i Rosja

Redakcja Mówią wieki we współpracy z wydawnictwem Sic! zaprasza do udziału w konkursie, poświęconym dwóm książkom autorstwa profesora Andrzeja Nowaka: Intelektualna historia...

Więcej

Dodano: 2014-08-31


U boku Solidarności

Redakcja Mówią wieki we współpracy z wydawnictwem Fronda i Wielka Litera zaprasza do udziału w konkursie, poświęconym dwóm książkom o organizacjach, wywodzących się z rewolucji...

Więcej

Dodano: 2014-08-31


Dawni przestępcy i straceni

Redakcja Mówią wieki we współpracy z wydawnictwem słowo/obraz terytoria zaprasza do udziału w konkursie, poświęconym dawnemu światu przestępczemu: Przybyłem tu, by umrzeć. Relacje z...

Więcej

Dodano: 2014-08-27


Pierwszowojenny sierpień

Redakcja Mówią wieki we współpracy z wydawnictwem W.A.B. zaprasza do udziału w konkursie, poświęconym Wielkiej Wojnie: Wyniosła wieża i Nasza wojna. Europa Środkowo-Wschodnia...

Więcej

Dodano: 2014-08-27


Powstańcze fakty i służba zdrowia

Redakcja Mówią wieki we współpracy z wydawnictwami Bellona i eSPe zaprasza do udziału w konkursie, poświęconym dwóm książkom o Powstaniu Warszawskim: Leczenie ran. Służba...

Więcej

Dodano: 2014-08-26


Oprawcy Polaków

Redakcja Mówią wieki we współpracy z wydawnictwami Demart i Fronda zaprasza do udziału w konkursie, poświęconym dwóm książkom o morderczych funkcjonariuszach NKWD i UB:...

Więcej

Dodano: 2014-08-20


Powstańcze monografie

Redakcja Mówią wieki we współpracy z wydawnictwem Bellona i Społecznym Instytutem Wydawniczym Znak zaprasza do udziału w konkursie, poświęconym dwóm monografiom o Powstaniu...

Więcej

Dodano: 2014-08-19


III Rzesza - front wschodni i wewnętrzny

Redakcja Mówią wieki we współpracy z wydawnictwem Bellona zaprasza do udziału w konkursie, poświęconym dwóm książkom na temat III Rzeszy: Klęska Hitlera w Rosji 1941-1945 oraz...

Więcej

Dodano: 2014-08-13


Bohaterowie powstańczego zrywu

Redakcja Mówią wieki we współpracy z wydawnictwami RM i Wielka Litera zaprasza do udziału w konkursie, poświęconym dwóm pozycjom, ilustrującym...

Więcej

Dodano: 2014-08-12


www.1944.pl

Redakcja Mówią wieki we współpracy z Społecznym Instytutem Wydawniczym Znak i wydawnictwem The Facto zaprasza do udziału w konkursie, poświęconym dwóm pozycjom, poświęconym...

Więcej

Dodano: 2014-08-12


Stulecie wymarszu Pierwszej kadrowej

Redakcja Mówią wieki we współpracy z Oficyną Wydawniczą Mówią wieki i wydawnictwem Bellona zaprasza do udziału w konkursie, poświęconym dwóm pozycjom, poświęconym...

Więcej

Dodano: 2014-08-06


Podróż na sto stóp - konkurs biletowy

Redakcja Magazynu Historycznego „Mówią Wieki” oraz dystrybutor kinowy Monolith Films promują aulimerykańską komedię kulinarną Lasse Hallströma - „Podróż na...

Więcej

Dodano: 2014-08-02


Powstańcze narracje

Redakcja Mówią wieki we współpracy z wydawnictwami Fronda i Zysk i S-ka zaprasza do udziału w konkursie, poświęconym dwóm narracjom z okresu powstańczego zrywu stolicy:...

Więcej

Dodano: 2014-07-30


70 rocznica Powstania

Redakcja Mówią wieki we współpracy z wydawnictwem Bellona zaprasza do udziału w konkursie, poświęconym dwóm książkom o powstańczym zrywie...

Więcej

Dodano: 2014-07-29


Tarzan. Król dżungli - konkurs biletowy

Redakcja Magazynu Historycznego „Mówią Wieki” oraz dystrybutor kinowy Monolith Films promują niemiecko-amerykańską animację Reinharda Kloossa -...

Więcej

Dodano: 2014-07-28


ATA i RAF

Redakcja Mówią wieki we współpracy z wydawnictwami Fronda i Wiatr od Morza, zaprasza do udziału w konkursie, poświęconym dwóm książkom o osobach...

Więcej

Dodano: 2014-07-24


Bałkany, a Jugosławia

Redakcja Mówią wieki we współpracy z Wydawnictwem Uniwersytetu Łódzkiego, zaprasza do udziału w konkursie, poświęconym dwóm studiom bałkanologicznym: Mity narodowe i ich...

Więcej

Dodano: 2014-07-24


Stalinowski raj

Redakcja Mówią wieki we współpracy z wydawnictwem Fronda i Społecznym Instytutem Wydawniczym Znak, zaprasza do udziału w konkursie, poświęconym dwóm powieściom, rozwijającym...

Więcej

Dodano: 2014-07-22


Polacy z Wołynia

Redakcja Mówią wieki we współpracy z wydawnictwem Replika, zaprasza do udziału w konkursie, poświęconym dwóm książkom o tragicznej sytuacji Polaków w jednej z części...

Więcej

Dodano: 2014-07-18


III Rzesza Niemiecka

Redakcja Mówią wieki we współpracy z wydawnictwem RM, zaprasza do udziału w konkursie, poświęconym trzem książkom poświeconym III Rzeszy: 1945. Polowanie na niemieckich...

Więcej

Dodano: 2014-07-17


Hercules - konkurs biletowy

Redakcja Magazynu Historycznego „Mówią Wieki” oraz dystrybutor kinowy Forum Film promują hollywoodzką produkcję filmową Bretta Ratnera - „Hercules”. Ten film jest...

Więcej

Dodano: 2014-07-17


Orientalne przygody Ossendowskiego

Redakcja Mówią wieki we współpracy z wydawnictwem Zysk i S-ka, zaprasza do udziału w konkursie, poświęconym dwóm książkom autorstwa znamienitego polskiego podróżnika...

Więcej

Dodano: 2014-07-16


Mistrz historii najnowszej

Redakcja Mówią wieki we współpracy z wydawnictwem Zysk i S-ka, zaprasza do udziału w konkursie, poświęconym dwóm książkom autorstwa nieodżałowanego prof. Pawła Piotra...

Więcej

Dodano: 2014-07-16


Front wschodni - literacko i faktycznie

Redakcja Mówią wieki we współpracy z wydawnictwem Inicjał, zaprasza do udziału w konkursie, poświęconym dwóm książkom opowiadającym o działaniach na froncie...

Więcej

Dodano: 2014-07-16


Wakacyjne lektury z historią i duchami w tle

Redakcja Mówią wieki we współpracy z wydawnictwem Powergraph, zaprasza do udziału w konkursie, poświęconym dwóm książkom autorstwa popularnego polskiego pisarza...

Więcej

Dodano: 2014-07-16


Miasto bez Żydów - konkurs biletowy

Redakcja Magazynu Historycznego „Mówią Wieki” oraz kino Praha promują przedwojenną produkcję Hansa Karla Breslauera - „Miasto bez Żydów”. Ten film jest...

Więcej

Dodano: 2014-07-15


W kręgu Szoa

Redakcja Mówią wieki we współpracy z Żydowskim Instytutem Historycznym, Wydawnictwem słowo/obraz terytoria oraz Stowarzyszeniem Centrum Badań nad Zagładą...

Więcej

Dodano: 2014-07-15


Mundialowy

Redakcja Mówią wieki we współpracy z Grupą Wydawniczą Foksal zaprasza do udziału w konkursie, poświęconym dwóm książkom o przeszłości piłki nożnej: Historia mundialu i Ja...

Więcej

Dodano: 2014-07-09


Ziemiański

Redakcja Mówią wieki we współpracy z Wydawnictwem Uniwersytetu Łódzkiego, zaprasza do udziału w konkursie, poświęconym dwóm książkom o świecie...

Więcej

Dodano: 2014-07-09


PSZ i PSP na Zachodzie

Redakcja Mówią wieki we współpracy z wydawnictwem Bellona zaprasza do udziału w konkursie, poświęconym dwóm książkom o polskich lotnikach oraz pancerniakach, walczących w/ nad...

Więcej

Dodano: 2014-07-08


PRL i Anty-PRL

Redakcja Mówią wieki we współpracy z wydawnictwami Czerwone i czarne oraz Kolegium Europy Wschodniej zaprasza do udziału w konkursie, poświęconym dwóm książkom o władykach...

Więcej

Dodano: 2014-07-02


Giganci rocka

Redakcja Mówią wieki we współpracy z wydawnictwem SQN zaprasza do udziału w konkursie, poświęconym dwóm książkom o gigantach muzyki rockowej: Pink...

Więcej

Dodano: 2014-07-01


Recepcja Szoa

Redakcja Mówią wieki we współpracy z Towarzystwem Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas zaprasza do udziału w konkursie, poświęconym dwóm książkom o...

Więcej

Dodano: 2014-06-25


Gospodarka Niemiec

Redakcja Mówią wieki we współpracy z Wydawnictwa Uniwersytetu Adama Mickiewicza zaprasza do udziału w konkursie, poświęconym dwutomowej syntezie autorstwa...

Więcej

Dodano: 2014-06-24


Enerdowski

Redakcja Mówią wieki we współpracy z Wydawnictwem Dolnośląskim i Wydawnictwem Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza do udziału w konkursie, poświęconym życiu przywódcy NRD i...

Więcej

Dodano: 2014-06-18


XIX-wieczna kultura

Redakcja Mówią wieki we współpracy z wydawnictwami Iskry i Studio Marka Łebkowskiego zaprasza do udziału w konkursie, poświęconym książce XIX wiecznego...

Więcej

Dodano: 2014-06-17


O krok od sławy - konkurs biletowy

Redakcja Magazynu Historycznego „Mówią Wieki” oraz Spectator promują najnowszą produkcję dokumentalną Morgana Neville_a - „O krok od sławy”. Ten dokument jest...

Więcej

Dodano: 2014-06-12


Uniwersum Martina

Redakcja Mówią wieki we współpracy z Wydawnictwem Zysk i Ska zaprasza do udziału w konkursie, poświęconym uniwersum Gry o tron autorstwa George R.R. Martin: Rycerz Siedmiu...

Więcej

Dodano: 2014-06-11


Po IV wojnie bałkańskiej

Redakcja Mówią wieki we współpracy z Wydawnictwem Atut zaprasza do udziału w konkursie, poświęconym nowym państwom bałkańskim autorstwa Małgorzaty Łakota-Micker: Proces akcesji...

Więcej

Dodano: 2014-06-10


Michael Kohlhaas - konkurs biletowy

Redakcja Magazynu Historycznego „Mówią Wieki” oraz Aurora Films promują najnowszą produkcję fabularną Arnauda des Pallièresa - „Michael Kohlhaas”. Ten dramat...

Więcej

Dodano: 2014-06-06


Przeszłość zamierzchła i nieodległa

Redakcja Mówią wieki we współpracy z Gutek Film zaprasza do udziału w konkursie, poświęconym dwóm znakomitym fabułom Nicolasa Windinga Refna: Valhalla. Mroczny wojownik oraz...

Więcej

Dodano: 2014-06-05


W służbie GRU i NKGB

Redakcja Mówią wieki we współpracy z wydawnictwami Zysk i Fronda zaprasza do udziału w konkursie, poświęconym strukturom, wypłeniającym rozkazy GRU i NKGB w czasie II wojny światowej:...

Więcej

Dodano: 2014-06-04


Kresowy

Redakcja Mówią wieki we współpracy z Wydawnictwem Uniwersytetu Jagiellońskiego i Domem Wydawniczym Rebis zaprasza do udziału w konkursie, poświęconym...

Więcej

Dodano: 2014-06-03


Kostiumowe seriale BBC

Redakcja Mówią wieki we współpracy z Best Film zaprasza do udziału w konkursie, poświęconym dwóm serialom o historii Francji i Anglii: Muszkieterzy oraz Ripper Street:...

Więcej

Dodano: 2014-05-29


Uwikłani Niemcy

Redakcja Mówią wieki we współpracy z wydawnictwami Bellona i Dolnośląskim zaprasza do udziału w konkursie, poświęconym dwóm książkom o postawach Niemców w czasie i po...

Więcej

Dodano: 2014-05-28


Pod niemiecką okupacją

Redakcja Mówią wieki we współpracy z wydawnictwem Wysoki Zamek zaprasza do udziału w konkursie, poświęconym dwóm książkom Dietera Schenka o okupacji i zbrodniach niemieckich:...

Więcej

Dodano: 2014-05-27


Peloponez przed wiekami

Redakcja Mówią wieki we współpracy z Domem Wydawniczym Rebis zaprasza do udziału w konkursie, poświęconym dwóm książkom o dziejach Peloponezu: Wojny Sparty. Strategia, taktyka...

Więcej

Dodano: 2014-05-21


Staropolska (i nie tylko) sztuka wojenna

Redakcja Mówią wieki we współpracy z wydawnictwem Bellona i Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego zaprasza do udziału w konkursie, poświęconym dwóm książkom o staropolskiej...

Więcej

Dodano: 2014-05-20


Polacy - Monte Cassino

W związku z przypadającą 70 rocznicą bitwy o Monte Cassino redakcja Mówią wieki we współpracy ze Instytutem Pamięci Narodowej zaprasza do udziału w konkursie, poświęconym grze...

Więcej

Dodano: 2014-05-17


Polacy w polityce brytyjskiej

W związku z właśnie przypadającą 70 rocznicą bitwy o Monte Cassino redakcja Mówią wieki we współpracy ze Społecznym Instytutem  Wydawniczym Znak zaprasza do udziału w konkursie,...

Więcej

Dodano: 2014-05-16


Dzieje najnowsze Śląska

Redakcja Mówią wieki we współpracy z wydawnictwami Ars Cameralis i Zin Zin Press zaprasza do udziału w konkursie, poświęconym dwóm komiksom o...

Więcej

Dodano: 2014-05-13


Czwarty - wtorkowy konkurs 11. Planete+ Doc

Internetowy konkurs Magazynu Historycznego Mówią Wieki oraz Planete+ Doc Film Festival promuje od 9 maja filmy festiwalowe o tematyce historycznej. Będziemy przybliżali...

Więcej

Dodano: 2014-05-12


Trzeci - niedzielny konkurs 11. Planete+ Doc

Internetowy konkurs Magazynu Historycznego Mówią Wieki oraz Planete+ Doc Film Festival promuje od 9 maja filmy festiwalowe o tematyce historycznej. Będziemy przybliżali naszym czytelnikom...

Więcej

Dodano: 2014-05-11


Czwarty - wtorkowy konkurs 11. Planete+ Doc

Internetowy konkurs Magazynu Historycznego Mówią Wieki oraz Planete+ Doc Film Festival promuje od 9 maja filmy festiwalowe o tematyce historycznej. Będziemy przybliżali naszym czytelnikom...

Więcej

Dodano: 2014-05-11


Pierwszy piątkowy konkurs 11. Planete+ Doc

Internetowy konkurs Magazynu Historycznego Mówią Wieki oraz Planete+ Doc Film Festival promuje od 9 maja filmy festiwalowe o tematyce historycznej. Będziemy przybliżali naszym czytelnikom...

Więcej

Dodano: 2014-05-09


Drugi sobotni konkurs 11. Planete+ Doc

Internetowy konkurs Magazynu Historycznego Mówią Wieki oraz Planete+ Doc Film Festival promuje od 9 maja filmy festiwalowe o tematyce historycznej. Będziemy przybliżali naszym czytelnikom...

Więcej

Dodano: 2014-05-09


Poeci opisani przez Urbanka

Redakcja Mówią wieki we współpracy z wydawnictwem Iskry zapraszają do udziału w konkursie, poświęconym dwóm książkom o wybitnych poetach, tworzących w II RP i PRL: Tuwim....

Więcej

Dodano: 2014-05-07


Nacjonalizm i faszyzm włoski

Redakcja Mówią wieki we współpracy z Wydawnictwem Księgarnia Akademicka i Wydawnictwami Uniwersytetu Warszawskiego zapraszają do udziału w konkursie, poświęconym dwóm książkom...

Więcej

Dodano: 2014-05-06


Transcendencja - konkurs biletowy

Redakcja Magazynu Historycznego „Mówią Wieki” oraz Monolith Films promują najnowszą produkcję fabularną Wallyego Pfistera - „Transcendencja”. Film jest poświęcony...

Więcej

Dodano: 2014-05-01


Wiktorie gen. Maczka

Z okazji rocznicy zdobycia Wilhelmshaven redakcja Mówią wieki we współpracy z Wydawnictwem Bellona i Domem Wydawniczym Rebis zapraszają do udziału w...

Więcej

Dodano: 2014-04-30


Wojna niekonwencjonalnie opowiedziana

Redakcja Mówią wieki we współpracy Wydawnictwo Wiatr od Morza Michał Alenowicz zapraszają do udziału w konkursie, poświęconym dwóm książkom o historii II wojny światowej:...

Więcej

Dodano: 2014-04-29


Przeszłość po współczesność

Redakcja Mówią wieki we współpracy Wydawnictwem Naukowym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zapraszają do udziału w konkursie, poświęconym dwóm książkom o...

Więcej

Dodano: 2014-04-23


Polska przeszłość

Redakcja Mówią wieki we współpracy Kinoświat sp. z o.o. zapraszają do udziału w konkursie, poświęconym dwóm filmom o polskich epizodach przeszłości: Sierpniowe niebo. 63 dni...

Więcej

Dodano: 2014-04-23


Legendarny Sprawiedliwy

W przeddzień rocznicy błędnej daty urodzin Jana Karskiego, powstałej w wyniku niefortunnej pomyłki, honorujemy konkursem dodatkowo tego bohatera. Podczas wpisywania do ksiąg parafialnych daty...

Więcej

Dodano: 2014-04-22


Medicus - konkurs biletowy

Redakcja Magazynu Historycznego „Mówią Wieki” oraz Monolith Films promują najnowszą produkcję fabularną Philippa Stölzla - „Medicus”. Film jest poświęcony...

Więcej

Dodano: 2014-04-18


Walczyli przeciw Polsce

Redakcja Mówią wieki we współpracy SIW Znak i wydawnictwem Fronda zapraszają do udziału w konkursie, poświęconym dwóm książkom o człowieku i stukturze politycznej, walczącej...

Więcej

Dodano: 2014-04-16


Walczyli za Polskę

Redakcja Mówią wieki we współpracy z wydawnictwem Demart zaprasza do udziału w konkursie, poświęconym dwóm książkom o generacji "rzucającej na stos swój życia los" i...

Więcej

Dodano: 2014-04-15


British Empire x 2

Redakcja Mówią wieki we współpracy Belloną i Wydawnictwem Literackim zapraszają do udziału w konkursie, poświęconym dwóm książkom o rozwoju i zmierzchu potęgi Albionu:...

Więcej

Dodano: 2014-04-09


Wielcy odkrywcy

Redakcja Mówią wieki we współpracy z Domem Wydawniczym Rebis zaprasza do udziału w konkursie, poświęconym dwóm książkom o czasach wielkich odkryć geograficznych: Kolumb...

Więcej

Dodano: 2014-04-08


Spojrzenie na Ukrainę

Redakcja Mówią wieki we współpracy z wydawnictwami Fronda oraz Zysk i S-ka zaprasza do udziału w konkursie, poświęconym dwóm książkom o Ukrainie: Strach. Opowiadania Kresowe...

Więcej

Dodano: 2014-04-02


Spojrzenie na Rosję

Redakcja Mówią wieki we współpracy z Wydawnictwem Naukowym Uniwersytetu Adama Mickiewicza zaprasza do udziału w konkursie, poświęconym dwóm książkom o Rosji: Fenomen...

Więcej

Dodano: 2014-04-01


Droga do zapomnienia - konkurs biletowy i książkowy

Redakcja Magazynu Historycznego „Mówią Wieki” oraz Forum Film promują najnowszą produkcję fabularną Jonathana Teplitzkyego, poświęconą przeżyciom żołnierzy alianckich w...

Więcej

Dodano: 2014-03-29


Bolszewickie porządki

Redakcja Mówią wieki we współpracy z Wydawnictwem Literackim i Uniwersytetu Jagiellońskiego zaprasza do udziału w konkursie, poświęconym dwóm książkom o przełomie w...

Więcej

Dodano: 2014-03-26


Narodowosocjalistyczne okupacje

Redakcja Mówią wieki we współpracy z wydawnictwami Scholar i Wysoki Zamek zaprasza do udziału w konkursie, poświęconym dwóm książkom o systemie narodowosocjalistycznych...

Więcej

Dodano: 2014-03-25


Galicyjskie stolice

Redakcja Mówią wieki we współpracy z Wydawnictwem RM zaprasza do udziału w konkursie, poświęconym dwóm albumom fotograficznym: Przedwojenny Kraków. Najpiękniejsze...

Więcej

Dodano: 2014-03-19


Tramwaj zwany pożądaniem - konkurs biletowy

Redakcja Magazynu Historycznego „Mówią Wieki” oraz Stowarzyszenie Nowe Horyzonty promują przegląd filmowy - Arcydzieła amerykańskiego kina. 90 lat Warner Bros, a w jego programie...

Więcej

Dodano: 2014-03-19


Front zachodni i wschodni

Redakcja Mówią wieki we współpracy z Maszoperią Literacką/Oskarem i Wydawnictwem Literackim zaprasza do udziału w konkursie, poświęconym dwóm opracowaniom o drugowojennych...

Więcej

Dodano: 2014-03-18


Buntownik bez powodu - konkurs biletowy

Redakcja Magazynu Historycznego „Mówią Wieki” oraz Stowarzyszenie Nowe Horyzonty promują przegląd filmowy - Arcydzieła amerykańskiego kina. 90 lat Warner Bros, a w jego programie...

Więcej

Dodano: 2014-03-17


Co się zdarzyło Baby Jane? - konkurs biletowy

Redakcja Magazynu Historycznego „Mówią Wieki” oraz Stowarzyszenie Nowe Horyzonty promują przegląd filmowy -Arcydzieła amerykańskiego kina. 90 lat Warner Bros,...

Więcej

Dodano: 2014-03-14


Kulisy wywiadu II RP

Redakcja Mówią wieki we współpracy z wydawnictwem Zysk i S-ka zaprasza do udziału w konkursie, poświęconym dwóm opracowaniom Mariana Zacharskiego: Operacja Reischswehra. Kulisy...

Więcej

Dodano: 2014-03-12


Historycy - intelektualiści

Redakcja Mówią wieki we współpracy z wydawnictwami Iskry i Scholar zaprasza do udziału w konkursie, poświęconym dwóm najnowszym książkom wybitnych...

Więcej

Dodano: 2014-03-11


Polska szkoła filmowa wg Munka

Redakcja Mówią wieki we współpracy z Wydawnictwem Naukowym Uniwersytetu Adam Mickiewicza zaprasza do udziału w konkursie, poświęconym dwóm opracowaniom o wybitnych filmach...

Więcej

Dodano: 2014-03-11


„Ocalony” - konkurs biletowy

Redakcja Magazynu Historycznego „Mówią Wieki” oraz dystrybutor filmowy Monolith Films promują najnowszą produkcję fabularną, którą zrealizował Peter Berg, poświęconą...

Więcej

Dodano: 2014-03-09


Polacy na uchodźstwie

Redakcja Mówią wieki we współpracy z wydawnictwami Księgarnia Akademicka i Dom Wydawniczy Rebis zaprasza do udziału w konkursie, poświęconym książkom o polskich politykach i...

Więcej

Dodano: 2014-03-05


Kamienie na szaniec - konkurs biletowy

Redakcja Magazynu Historycznego „Mówią Wieki” oraz dystrybutor filmowy Monolith Films promują najnowszą produkcję fabularną, którą zrealizował Robert Gliński, poświęconą...

Więcej

Dodano: 2014-03-04


Po tej samej stronie barykady

Redakcja Mówią wieki we współpracy z zaprasza do udziału w konkursie, poświęconym książkom o dwóch indywidualnościach Hiszpanii: Generał Franco. Biografia niepoprawna...

Więcej

Dodano: 2014-03-04


Wielka wojna

Redakcja Mówią wieki we współpracy z Wydawnictwem Literackim i Wydawnictwem Uniwersytetu Jagiellońskiego zaprasza do udziału w konkursie, poświęconym książkom o perwszym...

Więcej

Dodano: 2014-02-26


Teoria i praktyka dyplomacji

Redakcja Mówią wieki we współpracy z wydawnictwem Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych (PISM) zaprasza do udziału w konkursie, poświęconym książkom Janusza...

Więcej

Dodano: 2014-02-25


Scena zbrodni - konkurs biletowy

Redakcja Magazynu Historycznego „Mówią Wieki” oraz dystybutor filmowy Against Gravity promują najnowszą produkcję dokumentalną, ktorą zrealizował Joshua Oppenheimer, poświęconą...

Więcej

Dodano: 2014-02-23


Legendy muzyczne

Redakcja Mówią wieki we współpracy z Wydawnictwem Sine Qua Non zaprasza do udziału w konkursie, poświęconym książkom o legendach muzycznych: The Beatles oraz Bob Marley....

Więcej

Dodano: 2014-02-19


Hełmy i mundury WP

Redakcja Mówią wieki we współpracy z wydawnictwami Bellona oraz Grupa Militarni Wrocław zaprasza do udziału w konkursie, poświęconym nowościom wydawniczym o umundurowaniu i...

Więcej

Dodano: 2014-02-18


Pompeje - drugi konkurs biletowy

Redakcja Magazynu Historycznego „Mówią Wieki” oraz Monolith Films promują najnowszą produkcję fabularną Paula W.S. Andersona, poświęconą starożytnemu...

Więcej

Dodano: 2014-02-14


Periodyki historyczne

Redakcja Mówią wieki we współpracy z wydawnictwami Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk oraz Centrum Badań nad Zagładą Żydów zaprasza do udziału w konkursie,...

Więcej

Dodano: 2014-02-13


Varsaviana o przedwojennej stolicy

Redakcja Mówią wieki we współpracy z wydawnictwami Veda oraz Zysk zaprasza do udziału w konkursie, poświęconym nowościom varsavianistycznym: Była taka ulica. Marszałkowska na starych...

Więcej

Dodano: 2014-02-11


Pompeje - konkurs biletowy

Redakcja Magazynu Historycznego „Mówią Wieki” oraz Monolith Films promują najnowszą produkcję fabularną Paula W.S. Andersona, poświęconą starożytnemu...

Więcej

Dodano: 2014-02-07


Narodowosocjalistyczny i komunistyczny agresor

Redakcja Mówią wieki we współpracy z wydawnictwem Bellona zaprasza do udziału w konkursie, poświęconym książkom o  brunatnej czerwonej agresji na Polskę - Blitzkrieg 1939 w...

Więcej

Dodano: 2014-02-05


Staropolska sztuka wojenna

Redakcja Mówią wieki we współpracy z wydawnictwem Bellona zaprasza do udziału w konkursie, poświęconym książkom o sukcesach żołnierzy I Rzeczpspolitej - Lisowczycy. Łupieżcy Europy...

Więcej

Dodano: 2014-02-04


"Bandenbekämpfung" na ekranie

Redakcja Mówią wieki we współpracy z Wydawnictwem Naukowym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza zaprasza do udziału w konkursie, poświęconym książkom omawiającym dwie fabuły wojenne...

Więcej

Dodano: 2014-01-29


Piąta generacja kina chińskiego

Redakcja Mówią wieki we współpracy z wydawnictwem słowo/obraz terytoria zaprasza do udziału w konkursie, poświęconym książkom Alicji Helman o reżyserach kina chińskiego legendarnej...

Więcej

Dodano: 2014-01-28


Hannah Arendt - nowy konkurs biletowy

Redakcja Magazynu Historycznego „Mówią Wieki” oraz Aurora Films promują najnowszą i ostatnią produkcję fabularną Margarethe von Trotta, poświęconą postaci...

Więcej

Dodano: 2014-01-25


Zniewolony. 12 Years a Slave - konkurs biletowy

Redakcja Magazynu Historycznego „Mówią Wieki” oraz Monolith Films promują najnowszą produkcję fabularną Stevego McQueena, będącą ekranizacją wstrząsających...

Więcej

Dodano: 2014-01-23


Hannah Arendt - konkurs biletowy

Redakcja Magazynu Historycznego „Mówią Wieki” oraz Aurora Films promują najnowszą i ostatnią produkcję fabularną Margarethe von Trotta, poświęconą postaci utalentowanej...

Więcej

Dodano: 2014-01-17


Periodyki IH PAN

Redakcja Mówią wieki we współpracy z IH PAN zaprasza do udziału w konkursie, poświęconym periodykom wydawanym przez IH PAN - Dziejom Najnowszym i Studiom z Dziejów Rosji i...

Więcej

Dodano: 2014-01-15


Polskie uzbrojenie

Redakcja Mówią wieki we współpracy z wydawnictwem Bellona zaprasza do udziału w konkursie, poświęconym książkom o uzbrojeniu Wojska Polskiego i jego legendarnym producencie - Zmierzch...

Więcej

Dodano: 2014-01-14


Od Pz.Kpfw I do Pz.Kpfw. VI

Redakcja Mówią wieki we współpracy z Wydawnictwem Dolnosląśkim zaprasza do udziału w konkursie, poświęconym książkom o rozwoju taktyki wojny manewrowej za pomocą...

Więcej

Dodano: 2014-01-08


Wojna Japonii

Redakcja Mówią wieki we współpracy z Wydawnictwem Dialog i SIW Znak zaprasza do udziału w konkursie, poświęconym walkom w Azji i na Pacyfiku - Japonia 1937-1945 Wojna Armii Cesarza...

Więcej

Dodano: 2014-01-07


Dawni mistrzowie alkowy

Redakcja Magazynu Historycznego „Mówią wieki” we współpracy z Wydawnictwem Bellona zaprasza do udziału w konkursie, poświęconym dwóm książkom o miłosnych podbojach...

Więcej

Dodano: 2014-01-05


Genealogia współczesności

Redakcja Mówią wieki we współpracy z Wydawnictwem Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza do udziału w konkursie, poświęconym książkom z serii Genealogia współczesności. Historia...

Więcej

Dodano: 2014-01-01


Nestor kina polskiego

Redakcja Mówią wieki we współpracy z SIW Znak i Wydawnictwem Uniwersytetu Adama Mickiewicza zaprasza do udziału w konkursie, poświęconym książkom o twórczości nestora...

Więcej

Dodano: 2014-01-01


Sławni na literę P

Redakcja Mówią wieki we współpracy z Wydawnictwem Dolnośląskim zaprasza do udziału w konkursie, poświęconym biografiom sławnych postaci świata mody i show-bussinesu - Prada....

Więcej

Dodano: 2013-12-31


Przedwojenne góry RP

Redakcja Mówią wieki we współpracy z wydawnictwem RM zaprasza do udziału w konkursie, poświęconym książkom o górach II RP - Przedwojenne Bieszczady,...

Więcej

Dodano: 2013-12-25


Imperialne molochy i kultura

Redakcja Mówią wieki we współpracy z wydawnictwem słowo/obraz terytoria zaprasza do udziału w konkursie, poświęconym książkom o molochom, aspirującym do bycia bóstwem i...

Więcej

Dodano: 2013-12-24


Historie XVI i XVII-wieczne

Redakcja Mówią wieki we współpracy z Domem Wydawniczym Rebis oraz wydawnictwem Zysk i Ska zaprasza do udziału w konkursie, poświęconym biografiom, rozgrywającym się w XVI i XVII-wieku...

Więcej

Dodano: 2013-12-24


Legendarne i legendarni

Redakcja Mówią wieki we współpracy z Domem Wydawniczym Rebis i Wydawnictwem Uniwersytetu Mikołaja Kopernika zaprasza do udziału w konkursie, poświęconym...

Więcej

Dodano: 2013-12-18


Hobbitowe imaginacje Tolkiena

Redakcja Mówią wieki we współpracy z dystrybutorem Forum Film i wydawnictwem Amber zaprasza do udziału w konkursie, poświęconym książkom o drugiej części...

Więcej

Dodano: 2013-12-17


Kresowa erudycja

Redakcja Mówią wieki we współpracy z wydawnictwem MS zaprasza do udziału w konkursie, poświęconym książkom o kresach autorstwa profesora Stanisława Sławomira Nicieji - Kresowa...

Więcej

Dodano: 2013-12-17


32. rocznica 13 XII

Redakcja Mówią wieki we współpracy z wydawnictwami AA i Demart zaprasza do udziału w konkursie, poświęconym książkom o "wojnie prowadzonej z narodem" i uporze trwania - Pod czerwoną...

Więcej

Dodano: 2013-12-13


Kostiumowe filmy

Redakcja Mówią wieki we współpracy z wydawnictwem Uniwersytetu Adama Mickiewicza zaprasza do udziału w konkursie, poświęconym książkom o filmowych adaptacjach kostiumowych  -...

Więcej

Dodano: 2013-12-10


Wielkopolska walczy

Redakcja Mówią wieki we współpracy z Domem Wydawniczym Rebis zaprasza do udziału w konkursie, poświęconym trzem książkom Marka Rezlera o patriotyzmie i walkach wolnościowych...

Więcej

Dodano: 2013-12-04


Terror UB

Redakcja Mówią wieki we współpracy z wydawnictwami RM oraz IPN zaprasza do udziału w konkursie, poświęconym książkom o terrorowi komunistycznemu w latach stalinowskich - Więzienia...

Więcej

Dodano: 2013-12-03


Polskie elity intelektualne i finansowe

Redakcja Mówią wieki we współpracy z Wydawnictwem Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza do udziału w konkursie, poświęconym książkom o polskich elitach intelektualnych i finansowych -...

Więcej

Dodano: 2013-11-27


Czeski i morawski

Redakcja Mówią wieki we współpracy z Wydawnictwem Uniwersytetu Warszawskiego i Agora S.A. zaprasza do udziału w konkursie, poświęconym książkom o...

Więcej

Dodano: 2013-11-26


Wielki Liberace - konkurs biletowy

Redakcja Magazynu Historycznego „Mówią Wieki” oraz Gutek Film promują najnowszą i ostatnią produkcję fabularną Stevena Soderbergha, poświęconą postaci utalentowanego muzyka...

Więcej

Dodano: 2013-11-25


Igrzyska Śmierci - W pierścieniu ognia

Redakcja Magazynu Historycznego Mówią Wieki, wydawnictwo Media Rodzina oraz dystrybutor Forum Film promują drugą część zekranizowanej trylogii "Igrzyska Śmierci - W pierścieniu ognia"....

Więcej

Dodano: 2013-11-25


Ukraińsko-polski

Redakcja Mówią wieki, we współpracy z wydawnictwami Bellona i Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego zaprasza do udziału w konkursie, poświęconym książkom o relacjach...

Więcej

Dodano: 2013-11-20


Polsko-ukraiński

Redakcja Mówią wieki, we współpracy z wydawnictwem AA zaprasza do udziału w konkursie, poświęconym książkom Joanny Wieliczki-Szarkowej o relacjach polsko-ukraińskich - Czarna księga...

Więcej

Dodano: 2013-11-19


CZAS HONORU

KONKURS "Mówią Wieki" i "Wydawnictwa Zwierciadło" - do wygrania 3 egzemplarze książki CZAS HONORU. POŻEGNANIE Z WARSZAWĄ Jarosława Sokoła   Czas honoru. Pożegnanie z Warszawą...

Więcej

Dodano: 2013-11-15


Zły film - konkurs biletowy 7. FF Pięć Smaków

Redakcja Magazynu Historycznego Mówią Wieki oraz 7. Festiwal Filmowy Pięć Smaków promuje od 4 listopada filmy festiwalowe o tematyce historycznej. Będziemy przybliżali naszym...

Więcej

Dodano: 2013-11-09


Jiseul - konkurs biletowy

Redakcja Magazynu Historycznego Mówią Wieki oraz 7. Festiwal Filmowy Pięć Smaków promuje od 4 listopada filmy festiwalowe o tematyce historycznej. Będziemy przybliżali naszym...

Więcej

Dodano: 2013-11-08


Generałowie i sztabowcy II RP

Redakcja Mówią wieki, we współpracy z Centralnym Archiwum Wojskowym oraz Instytutem Polskim i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie zaprasza do udziału w...

Więcej

Dodano: 2013-11-06


Hanyut. Szaleństwo Almayera - konkurs biletowy

Redakcja Magazynu Historycznego Mówią Wieki oraz 7. Festiwal Filmowy Pięć Smaków promuje od 4 listopada filmy festiwalowe o tematyce historycznej. Będziemy...

Więcej

Dodano: 2013-11-06


Losy II RP

Redakcja Mówią wieki, we współpracy z wydawnictwami Księgarnia Akademicka i Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego zaprasza do udziału w konkursie,...

Więcej

Dodano: 2013-11-05


Z tobą, bez ciebie - konkurs 7. FF Pięć Smaków

Redakcja Magazynu Historycznego Mówią Wieki oraz 7. Festiwal Filmowy Pięć Smaków promuje od 4 listopada filmy festiwalowe o tematyce historycznej. Będziemy przybliżali naszym...

Więcej

Dodano: 2013-11-04


Ku czci "Wyklętych"

Redakcja Mówią wieki, we współpracy z Kancelarią Prezeydenta RP oraz Wydawnictwem AA zaprasza do udziału w konkursie, poświęconym książkom o żołnierzach podziemia...

Więcej

Dodano: 2013-10-30


Zapomniani Słowianie

Redakcja Mówią wieki oraz Stowarzyszenie polsko-serbołużyskie „Pro Lusatia" zapraszają do udziału w konkursie, poświęconym książkom o przeszłości Serbołużyczan - ŁUŻYCE w planie...

Więcej

Dodano: 2013-10-29


Konkurs - „Piąta władza”

Internetowy konkurs Magazynu Historycznego Mówią Wieki oraz dystrybutor kinowy Forum Film promuje fabułę „Piąta władza” dotyczącą zagadnień najnowszej, świeżej przeszłości,...

Więcej

Dodano: 2013-10-24


W II RP

Redakcja Mówią wieki we współpracy z wydawnictwem Iskry zaprasza do udziału w konkursie, poświęconym dwóm książkom o przedwojennej Polsce: Warszawskie kawiarnie literackie oraz...

Więcej

Dodano: 2013-10-23


Poznańskie militaria

Redakcja Mówią wieki oraz DW Rebis i Wyd. Naukowe Uniwersytetu Adama Mickiewicza zapraszają do udziału w konkursie, poświęconym książkom o wojskowej przeszłości Poznania - Cmentarze na...

Więcej

Dodano: 2013-10-22


Stołeczny sport

Redakcja Mówią wieki oraz Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego zapraszają do udziału w konkursie, poświęconym książkom o przeszłości warszawskiego sportu autorstwa Roberta Gawkowskiego...

Więcej

Dodano: 2013-10-21


Drugi piątkowy - 29. WFF

Internetowy konkurs Magazynu Historycznego Mówią Wieki oraz 29. Warszawskiego Festiwalu Filmowego promuje od 11 października filmy festiwalowe o tematyce historycznej....

Więcej

Dodano: 2013-10-19


Wtorkowy - 29. WFF

Internetowy konkurs Magazynu Historycznego Mówią Wieki oraz 29. Warszawskiego Festiwalu Filmowego promuje od 11 października filmy festiwalowe o tematyce historycznej. Będziemy przybliżali...

Więcej

Dodano: 2013-10-15


Sobotni

Internetowy konkurs Magazynu Historycznego Mówią Wieki oraz 29. Warszawskiego Międzynarodowego Festiwalu Filmowego promuje od 11 października filmy festiwalowe o tematyce historycznej....

Więcej

Dodano: 2013-10-12


Pierwszy piątkowy konkurs 29. WFF

Internetowy konkurs Magazynu Historycznego Mówią Wieki oraz Warszawskiego Międzynarodowego Festiwalu Filmowego promuje od 12 października filmy festiwalowe o tematyce...

Więcej

Dodano: 2013-10-11


Judaica - periodyki

Redakcja Mówią wieki oraz wyd. Austeria oraz Centrum Badań nad Zagładą Żydów zapraszają do udziału w konkursie, poświęconym periodykom-judaicom  - Zagłada Żydów....

Więcej

Dodano: 2013-10-09


Skutki sowieckiej agresji

Redakcja Mówią wieki oraz Towarzystwo Przyjaciół Grodna i Wilna, wyd. Bellona i Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego zapraszają do udziału w...

Więcej

Dodano: 2013-10-08


Dwa spojrzenia na stolicę

Redakcja Mówią wieki oraz SIW Znak i Fundacja Bęc Zmiana zapraszają do udziału w konkursie, poświęconym książkom varsavianistycznym - Sześć pięter luksusu. Przerwana historia Domu Braci...

Więcej

Dodano: 2013-10-02


Atlantyda prof. Niciei

Redakcja Mówią wieki oraz wyd. MS zapraszają do udziału w konkursie, poświęconym dwóm pierwszym tomom opus magnum prof. Niciei o dawnych miastach kresowych Galicji Wschodniej -...

Więcej

Dodano: 2013-10-01


Całej pensji i połowy władzy!

Redakcja Mówią wieki oraz Fundacja Feminoteka zapraszają do udziału w konkursie, poświęconym książce i filmowi - „Całej pensji i połowy władzy!”: Książka „Całej pensji i...

Więcej

Dodano: 2013-09-30


Zaproszenia na „Wałęsa. Człowiek nadziei”

Redakcja Mówią wieki oraz ITI Cinema zapraszają do udziału w konkursie, poświęconym filmowi - „Wałęsa. Człowiek nadziei”. Pokaz odbędzie się 3 października, o godz. 19:30, w...

Więcej

Dodano: 2013-09-26


Szoa - popularnonaukowe ujęcia

Redakcja Mówią wieki oraz SIW Znak i wyd. RM zapraszają do udziału w konkursie, poświęconym popularnonaukowym ujęciom czasu Szoa - Armia Izaaka. Walka i opór polskich Żydów...

Więcej

Dodano: 2013-09-25


Twierdze lądowe i morska

Redakcja Mówią wieki oraz DW Rebis zapraszają do udziału w konkursie, poświęconym książkom o fortyfikacjom lądowym i jednemu z najsłynniejszych okrętów liniowych - Twierdza...

Więcej

Dodano: 2013-09-24


Muzyka sprzed 40-30 lat

Redakcja Mówią wieki oraz DW Rebis i wyd. Pascal zapraszają do udziału w konkursie, poświęconym książkom o muzyce elektronicznej zapoczątkowanej w latach 70. i 80. XX wieku - Kraftwerk....

Więcej

Dodano: 2013-09-18


Filmowo i aktorsko w ZSSR i PRL-u

Redakcja Mówią wieki oraz wyd. Trio zapraszają do udziału w konkursie, poświęconym książkom o historiach aktorsko-filmowych  rozgrywających się w ZSSR i PRL - Moja filmowa Moskwa....

Więcej

Dodano: 2013-09-18


Niemiecki niesława i zbrodnie wojenne - „Bandenbekämpfung“

Redakcja Mówią wieki oraz Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego zapraszają do udziału w konkursie, poświęconym książkom o historii niemieckich zbrodni wojennych w ramach tzw....

Więcej

Dodano: 2013-09-11


Niemieckie sukcesy wojenne - Panzerwaffe

Redakcja Mówią wieki oraz wydawnictwa Maszoperia Literacka/Oskar i Vesper zapraszają do udziału w konkursie, poświęconym książkom o historii niemieckiej...

Więcej

Dodano: 2013-09-10


Ofiary z ludzi i tortury

Redakcja Mówią wieki oraz wydawnictwo Bellona zapraszają do udziału w konkursie, poświęconym książkom o historii społecznej - Ofiary z ludzi. Od faraonów do wikingów oraz...

Więcej

Dodano: 2013-09-04


Starożytny

Redakcja Mówią wieki oraz SIW Znak zapraszają do udziału w konkursie, poświęconym klasycznym książkom autorstwa Zygmunta Kubiaka - Mitologia Greków i Rzymian oraz Literatura...

Więcej

Dodano: 2013-09-03


Niemieckie ambicje

Redakcja Mówią wieki oraz Wydawnictwa Egmont i AQQ zapraszają do udziału w konkursie, poświęconym komiksom omawiającym niemieckie ambicje sprzed i czasów II wojny światowej -...

Więcej

Dodano: 2013-08-28


Pierwsze walki II wojny światowej

Redakcja Mówią wieki oraz Wydawnictwo AQQ zapraszają do udziału w konkursie, poświęconym komiksom omawiającym początek II wojny światowej - Westerplatte. Załoga...

Więcej

Dodano: 2013-08-27


Litewski

Redakcja Mówią wieki oraz Wydawnictwa Iskry i Kolegium Europy Wschodniej zapraszają do udziału w konkursie, poświęconym książkom odnoszącym się do historii Republiki Litewskiej oraz jej...

Więcej

Dodano: 2013-08-22


I Republika Słowacka

Redakcja Mówią wieki oraz Wydawnictwa Oskar/Maszoperia Literacka i Oficyna Wydawnicza El-Press zapraszają do udziału w konkursie, poświęconym książkom omawiającym historię I Republiki...

Więcej

Dodano: 2013-08-21


Techniki dawnych mistrzów

Redakcja Mówią wieki oraz Wydawnictwo RM zapraszają do udziału w konkursie, poświęconym książkom omawiającym techniki dawnych mistrzów - Malujemy martwą naturę oraz Techniki malowania...

Więcej

Dodano: 2013-08-20


Tołstojowska klasyka

Redakcja Mówią wieki oraz dystrybutor Tim Film Studio zapraszają do udziału w konkursie historycznym, poświęconym adaptacji powieści Lwa Tołstoja - Anna Karenina:   Anna...

Więcej

Dodano: 2013-08-15


Ochotnicy dawni i współcześni

Redakcja Mówią wieki oraz Wydawnictwo Bellona i Muzeum Historii Polski zapraszają do udziału w konkursie historycznym, poświęconym żołnierzom ochotnikom sprzed dekad i czasów...

Więcej

Dodano: 2013-08-14


Piłsudski - pogromca bolszewików

Redakcja Mówią wieki oraz Wydawnictwo Poznańskie i Wydawnictwo Literackie zapraszają do udziału w konkursie historycznym, poświęconym książkom pomysłodawcy bitwy warszawskiej 1920 r. -...

Więcej

Dodano: 2013-08-13


Polska dawna i najnowsza

Redakcja Mówią wieki oraz wydawnictwo Bellona zapraszają do udziału w konkursie historycznym, poświęconym książkom opisującym wydarzenia z historii Polski - Polacy na Kremlu. Moskwa...

Więcej

Dodano: 2013-08-07


Wojenny kryminał i relacja

Redakcja Mówią wieki oraz wydawnictwo Noir sur Blanc zapraszają do udziału w konkursie historycznym, poświęconym książkom opisującym fikcyjne (kryminał) i faktyczne (relacja) wydarzenia z II...

Więcej

Dodano: 2013-08-06


Powstańcza elita

Redakcja Mówią wieki oraz wydawnictwo Iskry i Społeczny Komitet Opieki Nad Grobami Poległych Żołnierzy Batalionu AK „Zośka” zapraszają do udziału w konkursie historycznym,...

Więcej

Dodano: 2013-07-30


Stolica przed kataklizmem

Redakcja Mówią wieki oraz wydawnictwa Iskry i Oliwka zapraszają do udziału w konkursie historycznym, poświęconym książkom opisującym „Paryż Wschodu”, jak określano Warszawę...

Więcej

Dodano: 2013-07-30


Kaszubski

Redakcja Mówią wieki oraz wydawnictwa Maszoperia Literacka i Oskar zapraszają do udziału w konkursie historycznym, poświęconym książkom opisujących Kaszuby i człowieka związanego z tym...

Więcej

Dodano: 2013-07-23


Krakowski

Redakcja Mówią wieki oraz wydawnictwa Austeria i Promo zapraszają do udziału w konkursie historycznym, poświęconym książkom opisujących okupację niemiecką w stolicy GG - Niemcy w Krakowie....

Więcej

Dodano: 2013-07-23


Historie budynków

Redakcja Mówią wieki oraz wydawnictwo Veda zapraszają do udziału w konkursie historycznym, poświęconym książkom opisujących historię budynków znanych i nieznanych - Grand Hotel Sopot...

Więcej

Dodano: 2013-07-23


Panzerwaffe w akcji

Redakcja Mówią wieki oraz wydawnictwo Vesper zapraszają do udziału w konkursie historycznym, poświęconym książkom opisujących działania niemieckich wojsk pancernych w II wojnie światowej -...

Więcej

Dodano: 2013-07-16


Brytyjskie apogeum

Redakcja Mówią wieki oraz wydawnictwo RM zapraszają do udziału w konkursie historycznym, poświęconym książkom z serii Świadkowie - zapomniane głosy: Dunkierka oraz Bitwa o Anglię....

Więcej

Dodano: 2013-07-16


W Rumunii i na Wołyniu

Redakcja Mówią wieki oraz wydawnictwa Maszoperia Literacka i Oskar zapraszają do udziału w konkursie historycznym, poświęconym książkom opisujących losy Polaków w Rumunii i na...

Więcej

Dodano: 2013-07-10


Kalkulować? Czy kolaborować?

Redakcja Mówią wieki oraz wydawnictwo Zysk i S-ka zapraszają do udziału w konkursie historycznym, poświęconym książkom o relacjach Polkaów z zaborcami - Kalkulować. Polacy na...

Więcej

Dodano: 2013-07-09


Nadbałtycki

Redakcja Mówią wieki oraz wydawnictwo Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych (PISM) zapraszają do udziału w konkursie historycznym, poświęconym książkom o dziejach państw...

Więcej

Dodano: 2013-07-02


Szoa w literaturze i filmie PRL-u

Redakcja Mówią wieki zaprasza do udziału w konkursie poświęconym książkom wydawnictwa Austeria poświęconym PRL-owskiej recepcji Szoa: Bez Żydów? Literatura jidysz w PRL o Zagładzie,...

Więcej

Dodano: 2013-07-02


70 rocznica tragedii w Gibraltarze

Redakcja Mówią wieki oraz wydawnictwo Bellona zapraszają do udziału w konkursie, poświęconym albumowi Generał Władysław Sikorski, uświętniającemu 70 rocznicę tragicznej i zagadkowej śmierci...

Więcej

Dodano: 2013-07-02


Konkurs filmowy - Lore

AURORA FILMS ORAZ REDAKCJA MÓWIĄ WIEKI, ZAPRASZAJĄ DO UDZIAŁU W KONKURSIE FILMOWYM. DO WYGRANIA 5 PODWÓJNYCH ZAPROSZEN NA POKAZ PRZEDPREMIEROWY FILMU LORE, KTÓRY ODBĘDZIE SIĘ...

Więcej

Dodano: 2013-07-01


Partyzancki

Redakcja Mówią wieki oraz wyd. Bellona zapraszają do udziału w konkursie poświęconym dwóm książkom z serii Historyczne bitwy - Góry Pindos 1943-1949 oraz Boliwia 1966-1967:...

Więcej

Dodano: 2013-06-25


Tajemnice II wojny światowej

Redakcja Mówią wieki oraz Wydawnictwo Amber zapraszają do udziału w konkursie, poświęconym popularnym kompendium - NAJWIĘKSZE BŁĘDY DOWÓDCÓW W II WOJNIE ŚWIATOWEJ oraz TAJNE...

Więcej

Dodano: 2013-06-25


Świadectwa rzezi i Szoa

Redakcja Mówią wieki oraz Wydawnictwo RM zapraszają do udziału w konkursie, poświęconym książkom z serii Świadkowie - zapomniane głosy: Pierwsza wojna światowa oraz Holokaust. Pierwsza...

Więcej

Dodano: 2013-06-25


Dług niehonorowy - bohaterowie spod Arnhem

Redakcja Mówią wieki, producent filmu Polish Heritage Society i Dr Marek Stella-Sawicki MBE KM oraz Muzeum Powstania Warszawskiego zapraszają do udziału w konkursie, umożliwiającym wygranie...

Więcej

Dodano: 2013-06-18


Nieistniejące miasto

Redakcja Mówią wieki oraz Stowarzyszenie Centrum Badań nad Zagładą Żydów zapraszają do udziału w konkursie poświęconym zmienionemu, poprawionemu i rozszerzonemu, drugiemu wydaniu -...

Więcej

Dodano: 2013-06-17


Dawna Warszawa

Redakcja Mówią wieki oraz Wydawnictwo Agora i Oliwka zapraszają do udziału w konkursie varsavianistycznym, poświęconym dwóm wyjątkowym publikacjom książkowym - Ilustrowanemu atlasowi...

Więcej

Dodano: 2013-06-17


Powojenna Warszawa

Redakcja Mówią wieki oraz Wydawnictwo Veda zapraszają do udziału w konkursie varsavianistcznym, poświęconym abumowym publikacjom - Powojenna Ochota. Ballada sentymentalna oraz Chleb po...

Więcej

Dodano: 2013-06-17


BLING RING - historia niedawna

Redakcja Mówią wieki, dystrybutor filmu Forum Film oraz Wydawnictwo Prószynski i ska zapraszają do udziału w konkursie, poświęconym historii całkiem niedawnej...

Więcej

Dodano: 2013-06-17


Historia liczenia i losy matematyków

Redakcja Mówią wieki oraz Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza zapraszają do udziału w konkursie poświęconym książkom o historii liczenia i losom niemieckich...

Więcej

Dodano: 2013-06-10


Historia Mazowsza

Redakcja Mówią wieki oraz Wydawnictwo Typografia Pułtusk przy Akademii Humanistycznej zapraszają do udziału w konkursie poświęconym książkom o historii Mazowsza - Dzieje Mazowsza. Lata...

Więcej

Dodano: 2013-06-10


Les Miserables Nędznicy - Tom Hooper - KONKURS

Redakcja Mówia wieki i dystrybutor TIM Film Studio zaprasza do udziału w konkursie poświęconym filmowi wydanemu na DVD - panoramie losów XIX-wiecznych Francuzów: Les...

Więcej

Dodano: 2013-06-05


Historia w lokalnym ujęciu

Redakcja Mówią wieki oraz wydawnictwo Iskry zapraszają do udziału w konkursie poświęconym książkom o lokalnych historiach z przeszłości - Wardęga. Opowieści z pobocza drogi oraz Czary i...

Więcej

Dodano: 2013-06-03


Wrześniowe niebo 1939

Redakcja Mówią wieki oraz wydawnictwo Vesper zapraszają do udziału w konkursie poświęconym książkom o jednostkach Lotnictwa Wojskowego podczas walk w 1939 r. autorstwa...

Więcej

Dodano: 2013-06-03


Wielkie nadzieje - Mike Newell - KONKURS

Redakcja Mówią wieki zaprasza do udziału w konkursie poświęconym filmowi dystrybuowanemu przez Gutek Film. Mamy do rozlosowanie 20 podwójnych zaproszeń na film...

Więcej

Dodano: 2013-06-01


WE MGLE - Siergiej Łoźnica - KONKURS

Redakcja Mówią wieki zaprasza do udziału w konkursie poświęconym filmowi dystrybuowanemu przez Against Gravity. Mamy do rozlosowanie 15 podwójnych zaproszeń na film fabularny We...

Więcej

Dodano: 2013-05-28


Sekrety przeszłości

Redakcja Mówią wieki oraz wydawnictwo Bellona zapraszają do udziału w konkursie poświęconym książkom historycznym Iwony Kienzler - Król Kazimierz Wielki Bigamista oraz Dziwactwa i...

Więcej

Dodano: 2013-05-27


Dalekowschodnie odmiany komunizmu

Redakcja Mówią wieki oraz wydawnictwo Dialog zapraszają do udziału w konkursie poświęconym książkom o dwu wcieleniach marksistowsko-leninowsko-maoistowskiej dyktatury proletariatu - Korea...

Więcej

Dodano: 2013-05-27


Przedwojenna Warszawa

Redakcja Mówią wieki oraz Wydawnictwo RM zapraszają do udziału w konkursie poświęconym varsavianistycznym albumom - Przedwojenny Żoliborz. Nieznane fotografie i Przedwojenne Bielany:...

Więcej

Dodano: 2013-05-20


Bohater i antybohater

Redakcja Mówią wieki oraz wydawnictwo Amber zapraszają do udziału w konkursie poświęconym książkom o bohaterze i antybohaterze II wojny światowej - Jeśli przeżyjesz... i Adolf Hitler....

Więcej

Dodano: 2013-05-20


Sztuka Krakowa

Redakcja Mówią wieki oraz Wydawnictwo Instytutu Sztuki PAN zapraszają do udziału w konkursie poświęconym dwóm książkom o historii sztuki i architektury w Krakowie - Michał...

Więcej

Dodano: 2013-05-20


WTORKOWY KONKURS z 10. PLANETE+ DOC FILM FESTIVAL

Zapraszamy do niedzielnej edycji konkursu Magazynu Historycznego Mówią wieki oraz 10. Planete+ Doc Film Festival. Dziś mamy do rozlosowania dwa podwójne zaproszenia na film:...

Więcej

Dodano: 2013-05-14


70. rocznica zakończenia Powstania w Getcie Warszawskim

Zapraszamy do udziału w konkursie poświęconym książkom o Żydach, którym mieli szczęście emigrować do USA i którym to się nie udało. Redakcja Mówią wieki oraz...

Więcej

Dodano: 2013-05-13


Turcja XX-wieczna

Zapraszamy do udziału w konkursie poświęconym książkom dotyczącym historii XX-wiecznej Turcji. Redakcja Mówią wieki oraz Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego promują...

Więcej

Dodano: 2013-05-13


PONIEDZIAŁKOWY KONKURS z 10. PLANETE+ DOC FILM FESTIVAL

Zapraszamy do niedzielnej edycji konkursu Magazynu Historycznego Mówią wieki oraz 10. Planete+ Doc Film Festival. Dziś mamy do rozlosowania dwa podwójne zaproszenia na film:  ...

Więcej

Dodano: 2013-05-13


NIEDZIELNY KONKURS z 10. PLANETE+ DOC FILM FESTIVAL

Zapraszamy do niedzielnej edycji konkursu Magazynu Historycznego Mówią wieki oraz 10. Planete+ Doc Film Festival. Dziś mamy do rozlosowania dwa podwójne zaproszenia na film: Duch...

Więcej

Dodano: 2013-05-12


Historia Mazowsza

Redakcja Mówią wieki oraz Wydawnictwo Typografia Pułtusk przy Akademii Humanistycznej zapraszają do udziału w konkursie poświęconym książkom o historii Mazowsza - Dzieje Mazowsza. Lata...

Więcej

Dodano: 2013-05-10


Totalitarny

Zapraszamy do udziału w konkursie poświęcony książkom dyktatorom i strukturom totalitarnym. Redakcja Mówią wieki oraz Wydawnictwo Dolnośląskie promują dwie książki - Dyktatorzy i SS....

Więcej

Dodano: 2013-05-08


Historie żydowskie

Zapraszamy do udziału w konkursie poświęconym książkom dotyczącym historii Żydów. Redakcja Mówią Wieki oraz wydawnictwo Trio promują dwie książki - Pod tym samym niebem. Krótka...

Więcej

Dodano: 2013-05-06


Bohaterowie czasu wojny

Zapraszamy do udziału w konkursie poświęconym książkom o polskich bohaterach II wojny światowej. Redakcja Mówią wieki oraz wydawnictowo Znak i S-ka promują dwie książki - Podniebna kawaleria...

Więcej

Dodano: 2013-05-05


Front wschodni i zachodni

Zapraszamy do udziału w konkursie poświęconym książkom dotyczącym historii II wojny światowej. Redakcja Mówią Wieki oraz Dom Wydawniczy Rebis promują dwie książki...

Więcej

Dodano: 2013-05-05


Przełomowe wystawy

Zapraszamy do udziału w konkursie poświęconym słynnym wystawom. Redakcja Mówią Wieki oraz wydawnictwo Instytutu Sztuki PAN promują dwie książki - Wystawa nowojorska 1939. Materiały z sesji...

Więcej

Dodano: 2013-05-04


Wielki Terror

Zapraszamy do udziału w konkursie poświęconym albumowi autorstwa Tomasza Kiznego. Redakcja Mówią Wieki oraz wydawnictwa Agora i Bellona promują e-book oraz wolumin - Wielki Terror 1937-1938....

Więcej

Dodano: 2013-04-23


Historia inaczej

Zapraszamy do udziału w konkursie poświęconym książkom Ludwika Stommy i Zdzisława Skroka. Redakcja Mówią Wieki oraz wydawnictwo Iskry promują dwie książki - Nasza...

Więcej

Dodano: 2013-04-15


Mało znani, acz nietuzinkowi

Redakcja Mówia wieki zaprasza do udziału w konkursie poświęconym książkom o wybitnych, acz mało znanych postaciach z historii Polski, wydanym przez wydawnictwo LTW: Świat mego ducha i wizje...

Więcej

Dodano: 2013-04-14


VIII Festiwal Filmów Afrykańskich AfryKamera 2013

Zapraszamy do konkursu Magazynu Historycznego Mówią wieki oraz VIII Festiwalu Filmów Afrykańskich AfryKamera. Dziś mamy do rozlosowania zaproszenia...

Więcej

Dodano: 2013-04-13


Varsaviana

Konkurs książkowy Magazynu Historycznego Mówią wieki oraz wydawnictw Trio i Veda promujący dwie książki poświęcone przeszłości Warszawy - Historie warszawskie nieznane......

Więcej

Dodano: 2013-04-12


Kino RPA

Zapraszamy do konkursu Magazynu Historycznego Mówią wieki oraz VIII Festiwalu Filmów Afrykańskich AfryKamera. Dziś mamy do rozlosowania zaproszenia...

Więcej

Dodano: 2013-04-11


Kino Afryki Południowej

Zapraszamy do konkursu Magazynu Historycznego Mówią wieki oraz VIII Festiwalu Filmów Afrykańskich AfryKamera. Dziś mamy do rozlosowania zaproszenia na fabułę Dziewica...

Więcej

Dodano: 2013-04-09


Dzieje Republiki Południowej Afryki

Redakcja Mówia wieki zaprasza do udziału w konkursie poświęconym książkom o historii najnowszej RPA opublikowanym przez wydawnictwa Dialog i Replika: Zabić...

Więcej

Dodano: 2013-04-08


Bitwa pod Wiedniem

Redakcja Mówia wieki i dystrybutor Monolith Video zaprasza do udziału w konkursie poświęconym filmowi o XVII-wiecznych zmaganiach z Portą Ottomańską wydanemu  na...

Więcej

Dodano: 2013-04-02


Powojenne wychodźstwo polskie

Redakcja Mówia wieki zaprasza do udziału w konkursie poświęconym książkom o trudnych losach wychodźstwa polskiego po 1945 r., opublikowanym przez Literackie Towarzystwo...

Więcej

Dodano: 2013-04-01


Najpiękniejsze fotografie przedwojnia

Redakcja Mówia wieki zaprasza do udziału w konkursie poświęconym albumom z serii Najpiękniejsze fotografie opublikowanym przez wydawnictwo RM: Przedwojenne śródmieście Warszawy i...

Więcej

Dodano: 2013-04-01


Dekada lat 80. XX wieku

Redakcja Mówia wieki zaprasza do udziału w konkursie poświęconym książkom o historii najnowszej opublikowanym przez wydawnictwo LTW: Działania MSW wokół olimpijskich zmagań Moskwa 80...

Więcej

Dodano: 2013-03-25


Kedyw

Redakcja Mówia wieki zaprasza do udziału w konkursie poświęconym zbiorom dokumentów warszawskiego Kedywu opracowanych przez Hannę Rybicką opublikowanym przez Wydawnictwo Instytutu...

Więcej

Dodano: 2013-03-25


Konkurs malarski

Magazyn Historyczny „Mówią wieki” zaprasza do udziału w konkursie malarskim. Pytanie konkursowe: Jakie wydarzenie historyczne namalował Pablo Picasso w 1937 roku? Na odpowiedzi...

Więcej

Dodano: 2013-03-22


W Zakładzie - konkurs rozwiązany

Mówią wieki oraz Fabryka Gier Historycznych ogłaszają zakończenie konkursu W Zakładzie. Pytanie konkursowe brzmiało : Gdzie rozpoczęły się tzw. strajki lubelskie 1980? Odpowiedź: Strajki...

Więcej

Dodano: 2013-03-20


Klasyka Klubu Świata Komiksu

Zapraszamy do udziału w konkursie poświęconym najwybitniejszym komiksom, wydawanym w seriach Mistrzowie Komiksu i Plansze Europy. Redakcja Mówią wieki oraz Klub Świata Komiksu promują w...

Więcej

Dodano: 2013-03-18


Snajperski

Redakcja Mówia wieki i Wydawnictwa RM oraz Vesper zapraszają do udziału w konkursie poświęconym książkom o strzelcach wyborowych: opracowaniu zbiorowego autorstwa Snajperzy drugiej...

Więcej

Dodano: 2013-03-18


Bitewny

Redakcja Mówia wieki i Wydawnictwa Muza oraz Znak zapraszają do udziału w konkursie poświęconym książkom o zmaganiach wojennych: 1001 bitew, które zmieniły historię świata...

Więcej

Dodano: 2013-03-18


Periodyki historyczne

Zapraszamy do udziału w konkursie poświęconym dwóm periodykom historycznym: Zeszytowi Naukowemu Muzeum Wojska w Białymstoku i Studiom z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej....

Więcej

Dodano: 2013-03-18


Konkurs 13. edycji Tygodnia Kina Hiszpańskiego

Zapraszamy do udziału w konkursie Magazynu Historycznego Mówią wieki oraz 13. edycji przeglądu Tydzień Kina Hiszpańskiego, promującego NOWE KINO HISZPAŃSKIE, WSPÓŁCZESNE KINO...

Więcej

Dodano: 2013-03-10


Konkurs z filmem Wspaniała

Zapraszamy do udziału w konkursie Magazynu Historycznego Mówią wieki oraz Gutek Film, promującego fabułę o nostalgicznych latach 50., gdy w biurach królowały jeszcze maszyny do...

Więcej

Dodano: 2013-03-10


Konkurs z Muzeum II Wojny Światowej

Redakcja Mówia wieki i Muzeum II Wojny Światowej zaprasza do udziału w konkursie poświęconym książkom o historii najnowszej Polski opublikowanym przez Wydawnictwo Oskar.: Tajemnice Blizny....

Więcej

Dodano: 2013-03-10


Konkurs z wyd. LTW

Redakcja Mówia wieki zaprasza do udziału w konkursie poświęconym książkom o historii najnowszej opublikowanym przez wydawnictwo LTW: Działalność Sióstr od...

Więcej

Dodano: 2013-03-04


Konkurs z wyd. Dialog

Redakcja Mówia wieki zaprasza do udziału w konkursie poświęconym książkom o historii Orientu opublikowanym przez wydawnictwo Dialog: Konflikty i napięcia w świecie...

Więcej

Dodano: 2013-03-04


Konkurs lotniczy

Redakcja Mówia wieki i Fundacja Historyczna Lotnictwa Polskiego zapraszają do udziału w konkursie poświęconym książkom o Polskich Siłach Powietrznych na Zachodzie...

Więcej

Dodano: 2013-02-28


Konkurs z ISP PAN

Zapraszamy do udziału w konkursie poświęconym książkom opublikowanym przez ISP PAN: W cieniu gigantów oraz Rzeczywistość sowiecka 1939-1941 w świadectwach polskich Żydów W...

Więcej

Dodano: 2013-02-26


Konkurs Westerplatte

Zapraszamy do udziału w konkursie poświęconym opublikowanemu scenariuszowi filmu Tajemnica Westerplatte oraz komiksowi Westerplatte. Załoga śmierci   Tajemnica Westerplatte. Aldona...

Więcej

Dodano: 2013-02-25


Konkurs z Muzeum II Wojny Światowej

Redakcja Mowią wieki zaprasza do udziału w konkursie poświęconym książkom opublikowanym przez Muzeum II Wojny Światowej i wydawnictwo Oskar: Przemoc i dzień powszedni w okupowanej Polsce oraz...

Więcej

Dodano: 2013-02-25


Konkurs z historią Rosji

Zapraszamy do udziału w konkursie poświęconym książkom na temat XIX i XX-wiecznej historii Rosji: Niezwykłe kobiety Romanowów. Od świetności do rewolucji oraz Szpiedzy i...

Więcej

Dodano: 2013-02-25


Konkurs muranowski

Zapraszamy do udziału w konkursie poświęconym żydowskim mieszkańcom przedwojennej warszawskiej dzielnicy Muranów: Warszawa nieodbudowana. Żydowski Muranów i okolice Jerzy S....

Więcej

Dodano: 2013-02-20


KONKURS Z DZIEJAMI NAJNOWSZYMI I GAPĄ

Zapraszamy do udziału w konkursie poświęconym dwóm periodykom historycznym: DZIEJE NAJNOWSZE, ROCZNIK XLIV — 2012, 4 Tego pisma nie trzeba przedstawiać fascynatom historii - jest...

Więcej

Dodano: 2013-02-18


Konkurs z wyd. LTW

Zapraszamy do udziału w konkursie poświęconym książkom poświęconym historii ludowej sprawiedliwości PRL-u. Redakcja Mówią wieki oraz wydawnictwo LTW promują dwie książki - Główny...

Więcej

Dodano: 2013-02-18


Konkurs z wyd. Austeria

Zapraszamy do udziału w konkursie poświęconym książkom wydawnictwa Austeria: Niemcy w Krakowie. Dziennik 1 IX 1939–18 I 1945 Edward Kubalski Wieloletni sekretarz krakowskiego Magistratu,...

Więcej

Dodano: 2013-02-18


Konkurs z wyd. Iskry

Zapraszamy do udziału w konkursie poświęconym książkom Ludwika Stommy. Redakcja Mówią Wieki oraz wydawnictwo Iskry promują dwie książki - Nasza różna...

Więcej

Dodano: 2013-02-11


Konkurs westernowy

Zapraszamy do udziału w konkursie poświęconym najwybitniejszym komiksom, rozgrywających się w XIX-wiecznym kostiumie westernowym. Redakcja Mówią Wieki oraz wydawnictwo Egmont promują w...

Więcej

Dodano: 2013-02-10


Konkurs z zaproszeniami na TAJEMNICĘ WESTERPLATTE

Zapraszamy do konkursu Magazynu Historycznego Mówią Wieki oraz ITI Cinema, promującego fabułę TAJEMNICA WESTERPLATTE w reżyserii Pawła Chochlewa. Mamy do rozlosowania...

Więcej

Dodano: 2013-02-08


Konkurs na 150. rocznicę

W ostatnim dniu stycznia zachęcamy do udziału w konkursie ku czci bohaterów Powstania Styczniowego. Redakcja "Mówią Wieki" oraz wydawnictwo Zysk i S-ka promują w okolicznościowym...

Więcej

Dodano: 2013-01-31


Konkurs z laureatami Klio

Konkurs Redakcji Mówią Wieki oraz wyd. Bellona, Aspra-JR, Wydawnictwa WSH oraz Kanon. promujący książki-laureatki nagrody KLIO –Stalin twórca i dyktator...

Więcej

Dodano: 2013-01-04


Konkurs z wydawnictwem Dialog

Konkurs Redakcji Mówią Wieki oraz wydawnictwa Dialog, promujący dwa opracowania: DZIEJE SYRII. OD CZASÓW NAJDAWNIEJSZYCH DO WSPÓŁCZESNOŚCI oraz INDIE. ZARYS HISTORII.  ...

Więcej

Dodano: 2013-01-04


Konkurs izraelski

Konkurs Redakcji Mówią Wieki oraz wydawnictw Austeria i Rebis, promujący dwa książki, odnoszące się do historii Izraela: Czas białych nocy oraz Mossad. Najważniejsze misje izraelskich...

Więcej

Dodano: 2013-01-04


Konkurs z wydawnictwem WAB

Konkurs Redakcji Mówią Wieki oraz wydawnictwa WAB promujący książkę laureatkę nagrody KLIO: WIADOMOŚCI LITERACKIE prawie dla wszystkich autorstwa Małgorzaty Szpakowskiej   Książka...

Więcej

Dodano: 2012-12-17


Konkurs z Feliksem, Netem i Niką

Konkurs Redakcji Mówią Wieki oraz wydawnictwa Powergraph, promujący książkę Felix, Net i Nika oraz Świat Zero2. Alternauci.   Felix, Net i Nika oraz Świat Zero –...

Więcej

Dodano: 2012-12-17


Konkurs ze Stasi

Konkurs Redakcji Mówią Wieki oraz Wydawnictw Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Zysk i S-ka promujący książki o enerdowskiej tajnej policji – Stasi. Zmowa niepamięci oraz Stasi....

Więcej

Dodano: 2012-12-17


Konkurs z tetralogią Elżbiety Cherezińskiej

Konkurs Redakcji Mówią Wieki oraz wyd. Zysk i S-ka promujący skandynawską tetralogię Elżbiety Cherezińskiej - Północna Droga: Saga Sigrun to pierwsza część cyklu Północna...

Więcej

Dodano: 2012-12-17


Konkurs z wydawnictwem Napoleon V

Konkurs Redakcji Mówią Wieki oraz wyd. Napoleon V promujący książki: Regina Armorum. Rzecz o lancy oraz Polska ofensywa wiosenna w 1831 roku. Polska ofensywa wiosenna w 1831 roku:...

Więcej

Dodano: 2012-12-17


Konkurs wydawnictwa Bel Studio

Konkurs Redakcji Mówią Wieki oraz wyd. Bel Studio promujący książki: Pogoń między Orłem Białym, Swastyką i Czerwoną Gwiazdą oraz Polskie kontroświecenie. Jerzy GRZYBOWSKIPogoń między...

Więcej

Dodano: 2012-12-17


Konkurs Fabryki Gier Historycznych

Konkurs Redakcji Mówią Wieki oraz Fabryki Gier Historycznych promuje grę planszową – W Zakładzie. Lubelski Lipiec 80: W Zakładzie. Lubelski Lipiec 80Rodzaj gry: familijnaIlość...

Więcej

Dodano: 2012-12-17


Konkurs z wydawnictwem Avalon

Konkurs Redakcji Mówią Wieki oraz wyd. Avalon promujący książki Boni et Mali Milites Romani. Relacje między żołnierzami wojsk rzymskich w okresie Wczesnego...

Więcej

Dodano: 2012-12-17


Konkurs z Mistrzami Komiksu

Konkurs Redakcji Mówią Wieki oraz wyd. Egmont promujący komiksy z serii Mistrzowie Komiksu: Życie w obrazkach Willa Eisnera i Dzień gniewu – Afrykańska przygoda Giuseppe...

Więcej

Dodano: 2012-12-10


Konkurs z wydawnictwem Dialog

Konkurs Redakcji Mówią Wieki oraz wydawnictwa Dialog promujący książki o dwóch Amerykach: WŁADZA I OBŁĘD. NAJNOWSZA HISTORIA WENEZUELI oraz SCHYŁEK IMPERIUM. ROZWAŻANIA O ROZKŁADZIE...

Więcej

Dodano: 2012-12-10


Konkurs z ksiązkami DW Rebis

Konkurs Redakcji Mówią Wieki oraz Domu Wydawniczego Rebis promujący książki historyczne: MATKA DIABŁA. KULISY RZĄDÓW CHRUSZCZOWA oraz RZEŁOM. BITWA POD GORLICAMI--TARNOWEM 1915....

Więcej

Dodano: 2012-12-10


Konkurs z wydawnictwem Zysk

Konkurs Redakcji Mówią Wieki oraz wyd. Zysk promujący książkę Bogdana Musiała: Wojna Stalina. 1939-1945 Terror, grabież, demontaże   Awans Związku Sowieckiego...

Więcej

Dodano: 2012-12-02


Konkurs z książkami wydawnictwa VEDA

  Konkurs Redakcji Mówią Wieki oraz Agencji Wydawniczej Veda promujący książki varsavianistyczne: Jarosław Zieliński, Marek Nowakowski, Zbigniew...

Więcej

Dodano: 2012-12-01


Konkurs z wydawnictwem Muza

Konkurs Redakcji Mówią Wieki oraz wydawnictwa Muza promujący książki o tematyce marynistycznej: BITWA O ATLANTYKMARC MILNER Marc Milner opisał w książce Bitwa o...

Więcej

Dodano: 2012-12-01


Konkurs z publikacjami o tematyce żydowskiej

Konkurs redakcji Magazynu Historycznego Mówią Wieki oraz Stowarzyszenia Centrum Badań nad Zagładą Żydów promujący wydawnictwa poświęcone stosunkowi Polaków...

Więcej

Dodano: 2012-12-01


Konkurs z książkami TIMA WEINERA

Konkurs Redakcji Mówią Wieki oraz Domu Wydawniczego Rebis promujący książki Tima Weinera, laureata Nagrody Pulitzera: Dziedzictwo popiołów. Historia CIALEGACY OF ASHES. THE HISTORY...

Więcej

Dodano: 2012-11-22


Konkurs z książkami o II wojnie światowej

Konkurs Redakcji Mówią Wieki oraz wydawnictw RM i Replika promujący książki poświęcone historii II wojny światowej:   Michael Phayer - Kościół katolicki wobec Holokaustu...

Więcej

Dodano: 2012-11-20


Konkurs z Zamachem

Zapraszamy do konkursu Magazynu Historycznego Mówią Wieki oraz Kanał filmowy ale kino+ oraz AP Mañana promującego festiwal FILMY ŚWIATA ALE KINO+ Dziś mamy do rozlosowania trzy...

Więcej

Dodano: 2012-11-19


Konkurs z Bokassą

Zapraszamy do konkursu Magazynu Historycznego Mówią Wieki oraz Iluzjonu Filmoteki Narodowej promującego cykl INNE ŚWIATY WERNERA HERZOGA Dziś mamy do rozlosowania trzy podwójne...

Więcej

Dodano: 2012-11-19


Konkurs z Mistrzem

Zapraszamy do konkursu Magazynu Historycznego Mówią Wieki oraz Gutek Film, promującego fabułę MISTRZ Paula Thomasa Andersona. Dziś mamy do rozlosowania...

Więcej

Dodano: 2012-11-12


konkurs z Koroną śniegu i krwi

Konkurs Redakcji Mówią Wieki oraz Wyd. Zysk i S-ka promujący książkę Korona śniegu i krwi, Elżbiety Cherezińskiej. Czasy Wielkiego Rozbicia. Potężne ongiś...

Więcej

Dodano: 2012-11-09


Konkurs wydawnictw Stowarzyszenia Centrum Badań nad Zagładą Żydów

Konkurs Redakcji Mówią Wieki oraz Stowarzyszenia Centrum Badań nad Zagładą Żydów promujący wydawnictwa poświęcone stosunkowi Polaków do Żydów i ich zagłady w...

Więcej

Dodano: 2012-11-07


Konkurs z Egmontem

Konkurs komiksowy Magazynu Historycznego Mówią Wieki oraz wydawnictwa Egmont promuje komiks Legendy polskie wg scenariusza Barbary Seidler i rysunkami Grzegorza Rosińskiego.   LEGENDY...

Więcej

Dodano: 2012-11-06


Niedzielny konkurs Festiwalu Filmowego Pięć Smaków

Zapraszamy do niedzielnej edycji konkursu Magazynu Historycznego Mówią Wieki oraz Festiwalu Filmowego Pięć Smaków promującego do 30 października filmy festiwalowe o tematyce...

Więcej

Dodano: 2012-10-28


Sobotni konkurs Festiwalu Filmowego Pięć Smaków

Zapraszamy do codziennego konkursu Magazynu Historycznego Mówią Wieki oraz Festiwalu Filmowego Pięć Smaków promującego do 30 października filmy festiwalowe o tematyce historycznej....

Więcej

Dodano: 2012-10-27


Konkurs z wydawnictwem Rebis

Konkurs Magazynu Historycznego Mówią wieki oraz wydawnictwa Rebis promuje książkę Pakt Ribbentrop-Beck Piotra Zychowicza. W dziejach narodów są chwile, gdy trzeba zacisnąć zęby i...

Więcej

Dodano: 2012-10-23


Piątkowy konkurs 28. WFF

Internetowy konkurs Magazynu Historycznego Mówią Wieki oraz Warszawskiego Międzynarodowego Festiwalu Filmowego promuje od 11 pażdziernika filmy festiwalowe o tematyce historycznej. Będziemy...

Więcej

Dodano: 2012-10-19


Czwartkowy konkurs Warszawskiego Festiwalu Filmowego

Internetowy konkurs Magazynu Historycznego Mówią Wieki oraz Warszawskiego Międzynarodowego Festiwalu Filmowego promuje od 11 pażdziernika filmy festiwalowe o tematyce historycznej. Będziemy...

Więcej

Dodano: 2012-10-18


Środowy konkurs Warszawskiego Festiwalu Filmowego

Internetowy konkurs Magazynu Historycznego Mówią Wieki oraz Warszawskiego Międzynarodowego Festiwalu Filmowego promuje od 11 pażdziernika filmy festiwalowe o tematyce historycznej. Będziemy...

Więcej

Dodano: 2012-10-17


Poniedziałkowy konkurs Warszawskiego Festiwalu Filmowego

  Internetowy konkurs Magazynu Historycznego Mówią Wieki oraz Warszawskiego Międzynarodowego Festiwalu Filmowego promuje od 11 pażdziernika filmy festiwalowe o tematyce historycznej....

Więcej

Dodano: 2012-10-15


Niedzielny konkurs Warszawskiego Festiwalu Filmowego

Oto kolejny z codziennych konkursów Magazynu Historycznego Mówią Wieki oraz Warszawskiego Międzynarodowego Festiwalu Filmowego promujący filmy festiwalowe o tematyce...

Więcej

Dodano: 2012-10-14


Codzienny konkurs Warszawskiego Festiwalu Filmowego

  Niniejszym inicjujemy codzienny konkurs Magazynu Historycznego Mówią Wieki oraz Warszawskiego Międzynarodowego Festiwalu Filmowego promuje od dziś 11 pażdziernika filmy...

Więcej

Dodano: 2012-10-11


Konkurs z wydawnictwem WAB

Konkurs Magazynu Historycznego Mówią wieki oraz wydawnictwa WAB promuje książkę 1000 lat wkurzania Francuzów (aut. Stephen Clarke).    Autor obala powszechne...

Więcej

Dodano: 2012-10-05


Konkurs z wydawnictwem Zin Zin Press

Konkurs z wydawnictwem Zin Zin PressKonkurs komiksowy Magazynu Historycznego Mówią wieki oraz wydawnictwa Zin Zin Press promuje najnowsze wydawnictwo komiksowe - Westerplatte. Załoga śmierci...

Więcej

Dodano: 2012-10-05


Konkurs z wydawnictwem Veda

Konkurs książkowy Magazynu Historycznego Mówią wieki oraz wydawnictwa Veda promuje dwie książki - Wspomnienia powstańca z getta warszawskiego Symchy Rotema (Kazika Ratajzera) oraz Karski....

Więcej

Dodano: 2012-10-05


Konkurs z Egmontem

   Konkurs komiksowy Magazynu Historycznego Mówią wieki oraz wydawnictwa Egmont promuje Czarcia morda ze scenariuszem Jeromea Charyna i rysunkami Françoisa...

Więcej

Dodano: 2012-10-04


Konkurs powstańczy

Konkurs wydawnictw Centrum Badań nad Zagładą Żydów i Weltbild oraz Redakcji Mówią wieki z okazji obchodów 68. Rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. W ramach konkursu można...

Więcej

Dodano: 2012-09-14


Konkurs z okazji 70 rocznicy WIELKIEJ SZPERY i 68 rocznicy likwidacji getta w Litzmannstadt

  Konkurs wydawnictwa Centrum Badań nad Zagładą Żydów oraz Redakcji Mówią wieki z okazji obchodów 70 rocznicy WIELKIEJ SZPERY  i 68...

Więcej

Dodano: 2012-08-28


Konkurs Powstanie Warszawskie

Konkurs wydawnictwa Bellona S.A. oraz Redakcji „Mówią wieki” z okazji obchodów 68. Rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.   Pytanie konkursowe: Jak nazywał się...

Więcej

Dodano: 2012-08-01


Konkurs grunwaldzki

Konkurs książkowyKonkurs Magazynu Historycznego Mówią wieki oraz wydawnictwa Avalon promuje dwie książki o jednej z największych batalii średniowiecza - "Grunwald 1410. Studia nad tradycją i...

Więcej

Dodano: 2012-07-07


Śłąsk - t 1945

Redakcja Magazynu Historycznego „Mówią wieki” we współpracy z Wydawnictwem Archiwum-System zaprasza do udziału w konkursie, poświęconym dwóm książkom o...

Więcej

Dodano: 0000-00-00


Legendarne i legendarni

Redakcja Mówią wieki we współpracy z Domem Wydawniczym Rebis i Wydawnictwem Uniwersytetu Mikołaja Kopernika zaprasza do udziału w konkursie, poświęconym książkom o legendarnych...

Więcej

Dodano: 0000-00-00


Redakcja Mówią wieki we współpracy z wydawnictwem słowo/obraz terytoria zaprasza do udziału w konkursie, poświęconym książkom o molochom, aspirującym do bycia bóstwem i...

Więcej

Dodano: 0000-00-00


Nestor kina polskiego

Redakcja Mówią wieki we współpracy z SIW Znak i Wydawnictwem Uniwersytetu Adama Mickiewicza zaprasza do udziału w konkursie, poświęconym książkom o twórczości nestora...

Więcej

Dodano: 0000-00-00


Od Pz.Kpfw I do Pz.Kpfw. VI

Redakcja Mówią wieki we współpracy z Wydawnictwem Dialog i SIW Znak zaprasza do udziału w konkursie, poświęconym walkom w Azji i na Pacyfiku - Legenda blitzkriegu oraz Pancerne armie...

Więcej

Dodano: 0000-00-00


Świat nie pożegnany

Redakcja Magazynu Historycznego „Mówią wieki” we współpracy z Wydawnictwem RM zaprasza do udziału w konkursie, poświęconym dwóm albumom z serii...

Więcej

Dodano: 0000-00-00


Wielkiej polityki ciąg dalszy

Redakcja Magazynu Historycznego „Mówią wieki” we współpracy z Wydawnictwem Poznańskim zaprasza do udziału w konkursie, poświęconym dwóm książkom o wielkich...

Więcej

Dodano: 0000-00-00


Redakcja Magazynu Historycznego „Mówią wieki” we współpracy z wydawnictwem Marek Derewiecki zaprasza do udziału w konkursie, poświęconym: Monarchia papieska Dzieje...

Więcej

Dodano: 0000-00-00


Redakcja Magazynu Historycznego „Mówią wieki” we współpracy z Dyrekcją 31. Warszawskiego Festiwalu Filmowego zaprasza do udziału w konkursie, poświęconym filmowi: Strach...

Więcej

Dodano: 0000-00-00


Redakcja Magazynu Historycznego „Mówią wieki” we współpracy z Domem Wydawniczym Rebis i Wydawnictwem RM, zaprasza do udziału w konkursie nazistowskiemu reżimowi III...

Więcej

Dodano: 0000-00-00


Redakcja Magazynu Historycznego „Mówią wieki” we współpracy z Wydawnictwem Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Domem Wydawniczym Księży Młyn zaprasza do udziału w konkursie...

Więcej

Dodano: 0000-00-00


Łagry i kacety

Redakcja Mówią wieki we współpracy z wydawnictwem Oscar i Grupą Filmową Rekontrplan zaprasza do udziału w konkursie, poświęconym dwóm ksiązkom o losach ludzi uwięzionych za...

Więcej

Dodano: 0000-00-00Kalendarium

20 lipca 1937: Guglielmo Marconi, włoski fizyk i wynalazca, w latach 1895-97 skonstruował urządzenie do przesyłu drogą radiową wiadomości telegraficznych, w 1909 roku laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki, w wieku 63 lat.

Bieżący numer

10 lipiec 2024
nr 7 (780)

Prenumerata  | Reklama  | Kontakt

Zamknij X

Błąd wczytywania.

Zamknij X